Magazin játékszabályzat

I. A Szervező

Szervező: ARMADILLO DESIGN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 1043 Budapest, Csányi László utca 27. cégjegyzékszáma: 01-09-679169 Szervező végzi a LifeMax nyereményjáték – a továbbiakban: Játék – teljes körű lebonyolítását. A nyertesek sorsolását, kiértesítését és a nyeremények kiosztását a Szervező kezeli. A résztvevők személyes adatainak feldolgozása valamint az adatok egyeztetése a Szervező által fog történni.

II. Játékfeltételek

A Játékosoknak névvel és címmel ellátott, lezárt borítékban kell eljuttatniuk a rejtvény helyes megfejtését a játékleírásban megadott címre.

a. A Játékban való részvétel feltételei

A Játékban a 18. életévüket betöltött cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt. A Játékban nem vehetnek részt Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül résztvevő személyek és azok hozzátartozói és közeli hozzátartozói. A Játékosok a Játékban történő részvételükkel maradéktalanul elfogadják a jelen Játékszabályzatban foglaltakat. Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. Szervező kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást. A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárít. A Szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizár a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A Szervező nem felelős azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak. A Játékos a Játékban történő részvétellel megerősíti, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja.

b. A Játék menete

A Játékosoknak névvel és címmel ellátott, lezárt borítékban kell eljuttatniuk a rejtvény helyes megfejtését a játékleírásban megadott címre.

III. A Játék időtartama és a nyeremények

Minden 100. beküldő – amennyiben helyes megoldást küldött be – jogosult az alábbi nyereményre: egy darab 15.000 forint értékű ajándékutalvány.

A Nyeremény készpénzre nem váltható.

IV. Nyertesek kiválasztása

A nyereményre minden 100. beküldő jogosult, ha a rejtvény helyes megoldásával játszik.

V. Értesítés, nyeremények átvétele

A Nyerteseknek postai úton küldjük meg az ajándékutalványt a borítékon megjelölt címre.

A Szervező nem vállalja a felelősséget a Játékos hibás adatszolgáltatásából eredő elmaradásokért, károkért.

VII. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívják, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

VIII. Egyéb rendelkezések

Jelen Szabályzatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései és az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR) az irányadóak. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa. IX. Egyéb rendelkezések A Játékos jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani a Facebook vonatkozó felhasználási feltételeit. Játékos, és Szervező kijelentik, hogy a Facebook Platform üzemeltetőjét teljes mértékben felmentik minden, jelen Játékkal kapcsolatos kártérítési, illetve jogi felelősség alól.