ADATVÉDELEM

Adatkezelési Tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató az Lifemax Egyesület (a továbbiakban: Adatkezelő) mint adatkezelő általános a LifeMax szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelési gyakorlatát mutatja be annak érdekében, hogy Ön mint “adatalany” és az adatkezeléssel érintett személy (a továbbiakban: Érintett) megismerhesse az adatkezelés sajátosságait és az ahhoz kapcsolódó jogait.

1) Az adatkezelő adatai

Adatkezelő: Lifemax Egyesület
Székhely címe: 4028 Debrecen, Simonyi út 14.
Adószám: 18840227-2-09
Nyilvántartási szám: 16-02-0002122
Képviseli: Mile Ferenc, elnök
Online és telefonos ügyfélszolgálat:
Email: info@lifemax.hu
Telefon: 0680/818-218


Ha bármilyen kérdése merülne fel akár az alábbi tájékoztatóval, vagy más témával
kapcsolatosan, keressen minket bátran, örömmel válaszolunk minden kérdésre.

2) Alapelveink

Szervezetünk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintettek számára átláthatóan kezeljük;
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 • az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükséges adatokra korlátozódnak;
 • társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük;
 • a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy azok csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig kerüljenek tárolásra, illetve legyenek azonosíthatók;
 • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy biztonságosan és jogszerűen kezeljük az Ön által Ránk bízott adatait.

Törvényi hivatkozások

Adatkezelési alapelveink és gyakorlatunk összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.
 • évi XLVIII. törvény (Grtv.)

3) Kezelt személyes adatok köre, jogalapja

Az általunk kezelt adatok jogalapja, célja, kezelt adatok jellege, időtartama, Érintettek köre az alábbiakban kerül rögzítésre.

Regisztrációhoz kötött tartalmak elérése (regisztráció)

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bek. a) – az Érintett hozzájárulása

Kezelt személyes adatok: név, e-mail cím

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő ingyenesen, azonban regisztrációhoz kötötten bocsát rendelkezésre bizonyos elektronikus tartalmakat. Az igényelt, az Adatkezelő által nyújtott online, illetve letölthető tartalomhoz való hozzáférés, a későbbi frissítésekkel kapcsolatos tájékoztatás, és az adott tartalomhoz szorosan kapcsolódó információk eljuttatása.

Kit érint pontosan (Érintettek köre): aki az adott tartalmak elérésére vonatkozó regisztrációt elvégzi.

Leiratkozás: ingyenesen, bármikor lehetséges

Időtartama: leiratkozásig, de legkésőbb az utolsó bejelentkezéstől számított 3 év

Adatfeldolgozó: SaleAutopilot Kft.

Bemutatóra, Kiállításra, Előadásra való regisztráció

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bek. a) – az Érintett hozzájárulása

Kezelt személyes adatok: e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, telefonszám, dátum

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő által szervezett bemutató, kiállítás, előadás szervezése, megtartása, és a felmerült kérdések megválaszolása a bemutató, kiállítás, előadás céljának megvalósulása érdekében

Kit érint pontosan (Érintettek köre): aki a bemutatóra, kiállításra, előadásra regisztrál, és akit vendégként regisztrálnak.

Leiratkozás: ingyenesen, bármikor lehetséges

Időtartama:

 • regisztrálóként leiratkozásig, de legkésőbb a részvétel után 1 évig
 • el nem fogadott vendég regisztráció esetén a regisztrációt követő 30 napig
 • elfogadott vendégregisztráció esetén leiratkozásig, de legkésőbb a részvétel után 1 évig.

Szerződések megkötése az Adatkezelő szolgáltatásához kapcsolódóan és e szolgáltatás nyújtása

Az Adatkezelő LifeMax olyan szolgáltatás nyújt, aminek során rendelkezésre bocsát egy készüléket, ami lehetővé teszi azt, hogy az arról indított vészjelzés, vagy azzal egyenértékűként értékelt egyéb körülmény (beállítástól függően ez lehet meghatározott terület elhagyása vagy elesés) esetén jelzést küld az Adatkezelő diszpécser központjának, ahol a diszpécser – a helyzetnek megfelelően – felveszi a kapcsolatot a készülék birtokosával, illetve harmadik személlyel (például a készülék birtokosának megjelölt rokonaival illetve mentőkkel, rendőrséggel vagy egyéb hatósággal). (A továbbiakban: Szolgáltatás; a Szolgáltatás tekintetében megkötött szerződés a továbbiakban: Szerződés.) Ennek során az alábbiak szerinti adatkezelések merülnek fel:

Adatkezelés célja
Kezelt adatok köre
Adatkezelés jogalapja
A Szerződés megkötéséhez (és a megkötés tényének utólagos bizonyításához) szükséges adatok kezelése.
Név, lakcím, születési hely és idő, személyi igazolvány száma, telefonos és e-mail elérhetőség (utóbbiak a dokumentáció megküldés végett). Telefonos szerződéskötés esetén a szerződéses jognyilatkozatok megtételéről készített hangfelvétel.
GDPR 6. cikk (1) bek. b) – az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
A Szolgáltatás nyújtása során történő azonosításhoz szükséges adatkezelés, valamint a Szerződés teljesítéséhez, jogok gyakorlásához, kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok (így például kommunikáció a Szolgáltatás nyújtása során, számlázáshoz szükséges adatok, a készülék javítása körében történő eljárás).
Név, lakcím (szállítási cím, amennyiben eltér), születési hely és idő, személyi igazolvány száma, telefonos és e-mail elérhetőség (utóbbiak a dokumentáció megküldés végett).
GDPR 6. cikk (1) bek. b) – az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
Bizonyos egészségügyi és egyéb azzal összefüggő adatok kezelése annak érdekében, hogy a szolgáltatás nyújtása során azokat a diszpécser át tudja adni szükség szerint az általa értesített személyeknek (ideértve szervezeteket, hatóságokat is). Ezeknek az adatoknak a megadása – sem részben, sem összességükben – nem kötelező.
Vércsoport, magasság, testsúly, TAJ szám, szedett gyógyszerek, gyógyszerérzékenységek, allergiák, sportolás, mozgás, szabadidős tevékenységek. (Esetlegesen „Egyéb Megjegyzés”-ként az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott, e körbe tartozó adatok.)
GDPR 6. cikk (1) bek. a) – az Érintett hozzájárulása. Ennek tekintetében kérjük olvassa el alább a különleges adatok kezelésére vonatkozó szöveget.
Egyéb adatok kezelése annak érdekében, hogy a szolgáltatás nyújtása során azokat a diszpécser át tudja adni szükség szerint az általa értesített személyeknek (ideértve szervezeteket, hatóságokat is). Ezeknek az adatoknak a megadása – sem részben, sem összességükben – nem kötelező.
Kapukód, pótkulccsal rendelkező személy neve, telefonszáma, cím ahol a pótkulcs elérhető, háziállat. Beállítástól függően az Érintett földrajzi elhelyezkedése. (Esetlegesen „Egyéb Megjegyzés”-ként az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott, e körbe tartozó adatok.)
GDPR 6. cikk (1) bek. a) – az Érintett hozzájárulása.

A Szerződés megkötése

Annak érdekében, hogy a Szolgáltatás minél egyszerűbben eljusson az azt igénybe vevőkhöz, az Adatkezelő több módon is lehetővé teszi a Szerződés megkötését, mely esetekben a kezelt személyes adatok köre a médiumnak megfelelően részben eltérhet, így van lehetőség

 • elektronikus úton, a www.lifemax .hu weboldalon történő megrendelésre;
 • személyesen, az Adatkezelő Szerződés megkötése során eljáró megbízottjaninak közreműködésével történő megkötésére (ebben az esetben utóbbi személy az Adatkezelő képviseletében járhat el, amennyiben meghatalmazással igazolja magát);
 • telefonos úton, mely esetben a Szerződés megkötésének és a jognyilatkozatok megtételének rögzítése és későbbi visszaidézhetősége (és ennek megfelelően a Szerződésből fakadó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése) érdekében a telefonbeszélgetést az Adatkezelő rögzíti és tárolja.

Érintettek köre, Közös adatkezelés

A Szolgáltatás nyújtása és a Szerződés megkötése kétféleképpen történhet. Így egyik esetben az Adatkezelővel szerződő fél maga részére rendeli meg a szolgáltatást, ekként az Adatkezelővel szerződő fél minősül Érintettnek, az Adatkezelő pedig önálló adatkezelőnek.

A másik esetben az Adatkezelővel szerződő fél (a továbbiakban: Megrendelő) által megjelölt harmadik személy (a továbbiakban: Kedvezményezett) részére kerül nyújtásra a Szolgáltatás. Ebben az esetben a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak az e bekezdésben foglaltak eltérésekkel alkalmazandóak. Ebben az esetben az Adatkezelő és a Megrendelő közös adatkezelők a Kedvezményezett adatai tekintetében), akik a Szerződéssel a Kedvezményezett javára nyújtandó Szolgáltatás nyújtására állapodnak meg. Ennek során a Kedvezményezett személyes adatainak kezelése tekintetében az Adatkezelő és a Megrendelő együttműködnek akként, hogy azok összegyűjtését, rögzítését és Adatkezelő részére történő átadását a Megrendelő végzi, ezen adatkezelési műveletek körében a GDPR szerinti kötelezettségek összességét a Megrendelő teljesíti. A Megrendelő a Szerződés részét képező általános szerződési feltételek 8.3. pontjában kötelezettséget vállal arra, hogy a Kedvezményezettet a szerződés megkötéséről és a Szerződés lényeges elemeiről, és a Szerződés megkötése során a Kedvezményezettre vonatkozóan az Adatkezelő részére megadásra kerülő személyes adatok tekintetében (elsősorban jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakról) tájékoztatja, valamint beszerzi szükséges hozzájárulásokat a Kedvezményezett mindazon személyes adatai tekintetében, amelyek kezelése jelen adatvédelmi tájékoztató alapján az Érintett hozzájárulása alapján történik valamint biztosítani az ezen kívüli körben is, hogy az adatkezelés jogszerű jogcímei fennállnak. Az adatkezelést ebben az esetben is jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzik a közös adatkezelők. Ennek keretében, jelen adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerinti személyes adat kezelés tekintetében GDPR szerinti kötelezettségek (ideértve különösen az adatkezelés megkezdését megelőző tájékoztatás megadása, és az Érintett hozzájárulása alapján kezelt adatok esetében a hozzájárulás beszerzése, dokumentálása és utólagos szükség szerinti igazolása) teljesítése a Megrendelő kötelezettsége, ide nem értve a személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó azon – szűken értelmezett – kötelezettségeket, amik a személyes adatok Szolgáltatóval történő közlését követően és kifejezetten a Szolgáltató által végzett adatkezelési műveletek során, illetve ezek közvetlen következményeként merülnek fel. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az Ön, mint a Kedvezményezett (amennyiben nem Ön a Megrendelő) adatait a Megrendelő rögzíti, a Megrendelő kezeli a megfelelő jogcímek meglétét az adatkezelés megkezdéséhez és további folytatásához (így a megfelelő jogviszony fennálltát és az Érintett kifejezett hozzájárulásának megadását), és a Megrendelő megadja Ön részére a szükséges tájékoztatást, tekintettel arra, hogy a gyakorlatban ezeket a Megrendelő tudja hatékonya elvégezni a Szerződés megkötése előtt. Azt, hogy a fentiek alapján az Érintett hozzájárulása alapján kezelt adatok közül az Érintett mely adatokat kívánja megadni, a Megrendelő egyezteti a Kedvezményezettel. Az Érintett jogosult az Adatkezelővel egyeztetni az adatkezelés kapcsán és azon körben, ami nem a Megrendelő által végzett adatkezelési tevékenységbe tartozik jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt jogait gyakorolni az Adatkezelővel szemben. Amennyiben a Megrendelő az Kedvezményezett képviseletében kívánja megadni a személyes adatokat és (ahol releváns) a hozzájárulást az adatkezeléshez (például, mint törvényes képviselő), a Megrendelő köteles vizsgálni és felhívás esetén bizonyítani, hogy képviseleti joga kiterjed ezek megtételére. Bármilyen, az adatkezelést érintő, a Kedvezményezetti jognyilatkozatról a Megrendelő köteles haladéktalanul értesíteni az Adatkezelőt.

Időtartama: 5 év (a megrendelés évének utolsó napjától számítva), ide nem értve az Érintett hozzájárulása alapján kezelt személyes adatokat, amelyek esetében az adatkezelés a Szerződés hatályban létének időtartama alatt, de legfeljebb az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig folyik.

Adatfeldolgozó: Google, Dropbox, Kulcs-Soft ügyviteli programok, Magyar Posta (fizikai termék kiszállítás estén) kampány, az Adatkezelő azon megbízottjai, akik a Szerződés megkötése során eljárnak.

Tájékoztatjuk, hogy a GDPR alapján kérheti a személyes adataihoz való hozzáférést, tájékoztatást, azok helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, hordozhatóságát, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Megilleti a bírósághoz fordulás-, valamint a felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga. (Erről bővebben alább olvashat.)

Tájékoztatjuk, hogy az Ön hozzájárulásával kezelt adatokra vonatkozóan a hozzájárulását bármely időpontban, korlátozás nélkül visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét, azonban a döntése előtt vegye figyelembe, amennyiben szolgáltatásra irányuló szerződést köt, a szolgáltatási szerződés keretében olyan adatok bekérése és kezelése történik, amelyek egy esetleges segélykérés esetén hozzájárulhatnak a gyors és hatékony segítségnyújtáshoz.

A Szolgáltatás vonatkozásában megkötésre kerülő Szerződés (és az annak részét képező általános szerződési feltételek) alapján a Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott személyes adatok a Szolgáltatás részeként – a készülék által leadott jelzés és az azt megalapozó körülmények alapján – továbbításra kerülhetnek a Szerződés megkötése során megjelölt személyek illetve mentőszolgálat, orvosi ügyelet, rendőrség egyéb hatóságok vagy egyéb egy esetleges vészhelyzet esetén segítségnyújtásra képes szervek, személyek részére.

Ügyfélszolgálati-, call center megkeresések kezelése

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bek. a) – az Érintett hozzájárulása

Kezelt személyes adatok: online, offline formon kifejezett szándékkal megadott kapcsolatfelvevő vezetékneve, keresztneve, e-mail címe, telefonszáma, érdeklődés tárgya, regisztráció dátuma, ügyfél elégedettségi visszajelzésben megadott adatok, telefonhívások hangfelvétele (időpontja, tartalma, telefonszám), ezekre kizárólag az Ön előzetes, tájékoztatott és önkéntes hozzájárulásával kerül sor.

Tájékoztatjuk, hogy a GDPR alapján kérheti a személyes adataihoz való tájékoztatást, hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, hordozhatóságát, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Megilleti a bírósághoz fordulás-, valamint a felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga. (Erről bővebben alább olvashat.)

Kit érint pontosan (Érintettek köre): azon személyek, akik felveszik a kapcsolatot az Adatkezelő ügyfélszolgálatával, illetve call center-ével.

Az adatkezelés célja: A megkeresésben megfogalmazott kérés teljesítése vagy visszajelzés annak nem teljesíthető voltáról, a megfogalmazott kérdések megválaszolása, a megkeresések és válaszok referenciaként való elérhetővé tétele a kapcsolatfelvevő számára, ügyfél elégedettségi felmérések végzése és azok adatainak elemzése, ügyfél tájékoztatás, ügyfélszerzés.

Telefonbeszélgetések rögzítése:

 1. A bejövő hívásokról hangfelvételt készítünk, amelyről a hívástovábbítás (call routing) folyamatában, még az élő hangos ügyintézői bejelentkezés előtt az IVR (Interactive voice response – gépi interaktív hangválasz rendszer) tájékoztat. A tájékoztatást követően az ügyintéző kapcsolásával a hívó fél hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Misszió a hangfelvételt kezelje. Amennyiben Ön, mint Érintett nem kívánja, hogy a hangfelvétel elkészüljön, kérjük válasszon másik kapcsolattartási módot.
 2. Kimenő hívásnál a Misszió munkatársa röviden tájékoztatja a hívott felet az adatkezelés szabályairól, honlapon megtekinthetőségről és a hangrögzítéshez hozzájárulást kér. A hangfelvételt kifejezett hozzájárulás után folytatja. Amennyiben a hívott fél a hangrögzítésbe nem egyezik bele, úgy vele ügyintézés nem folytatható, így – ha van rá mód – a számára alternatív kiszolgálási módot ajánl fel (pl. személyes ügyfélfogadás), majd a hívást lezárja.

A Szolgáltatással kapcsolatos ügyfélszolgálati ügyek esetében 5 évig, de legfeljebb az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő a személyes adatokat.

Rögzített telefonhívások megőrzésének időtartama: 5 évig, de legfeljebb az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő a személyes adatokat.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön hozzájárulásával kezelt adatokra vonatkozóan a hozzájárulását bármely időpontban, korlátozás nélkül visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét, azonban a döntése előtt vegye figyelembe, amennyiben szolgáltatásra irányuló szerződést köt, a szolgáltatási szerződés keretében olyan adatok bekérése és kezelése történik, amelyek egy esetleges segélykérés esetén hozzájárulhatnak a gyors és hatékony segítségnyújtáshoz.

Ingyenesen kérheti adatai törlését.

Adatfeldolgozó: Adertis Kft., SalesAutopilot Kft.

Adattovábbítás harmadik félnek (adatkezelőnek): nincs

Profilozás

Az Adatkezelő nem végez profilalkotást,

Weboldalunk látogatóinak személy szerinti beazonosítása nem célunk, és nem is teszünk ez ügyben lépéseket, kivéve, ha a látogatóink által kezdeményezett kapcsolatfelvétel történik.

Bármilyen szolgáltatásunkat igénybe veheti anélkül is, hogy reklámtartalmú e-mailjeinkre feliratkozna.

Profilalkotás a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat a felhasználóhoz fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére (pl. személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, egészségi állapothoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők) elemzésére vagy előrejelzésére használják.

Különleges adatok kezelésével kapcsolatos további tájékoztatás

Jogalap: Adatkezelőként az Ön különleges adatait, a fentiekben a Szerződések megkötése az Adatkezelő szolgáltatásához kapcsolódóan és e szolgáltatás nyújtása címben rögzítettek szerint a GDPR alapján szolgáltatáskor a GDPR 6. cikk (1). bekezdés a), a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontjai (az Ön hozzájárulása) alapján kezeljük. Különleges adatok kizárólag a Szolgáltatás nyújtása érdekében kerülhetnek kezelésre, de azok megadása nem feltétele a Szolgáltatás nyújtásának, csak annak eredményességét javíthatja. Ezeknek az adatoknak a megadása – sem részben, sem összességükben – nem kötelező.

Kezelt adatok jellege: Egészségügyi adatok

Az adatkezelés közvetlen célja: Orvosi ügyelet, mentőorvos, mentőápoló, vagy egyéb egészségügyi szolgáltató szakellátásának segítése, amennyiben ilyen személyekkel vagy szervekkel való kommunikáció válik szükségessé a Szolgáltatás nyújtása során.

Az adatkezelő az adatait átadja a szolgáltatás igénybevételekor a benyújtott segítségkérés orvos-szakmai értékelése, felmérése érdekében az Adatkezelő diszpécserével kapcsolatba kerülő orvosnak, szakértőknek, mentőápolónak, mentőszolgálati diszpécsernek.

Alapesetben az Adatkezelő e személyes adatokat a Szerződés megszűnéséig kívánja kezelni, azok vonatkozásában a hozzájárulását az Érintett bármikor visszavonhatja.

Tájékoztatjuk, hogy bármikor, korlátozás nélkül kérhet tájékoztatást, helyesbítést, törlést, az adatkezelés korlátozását, illetve tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön hozzájárulásával kezelt adatokra vonatkozóan a hozzájárulását bármely időpontban, korlátozás nélkül visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét, azonban a döntése előtt vegye figyelembe, amennyiben szolgáltatásra irányuló szerződést köt, a szolgáltatási szerződés keretében olyan adatok bekérése és kezelése történik, amelyek egy esetleges segélykérés esetén hozzájárulhatnak a gyors és hatékony segítségnyújtáshoz.

4) Sütik (cookie-k)

Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el.

A sütik általános feladatai:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, Edge, Explorer, Opera, Safari, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.

A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Összegyűjtöttük Önnek, hogy az egyes böngészőkben hogyan kell a sütiket rendszerszinten kikapcsolni. Íme a lista:

Sütik kikapcsolása:

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik. E fajtába tartoznak azok azok a cookie-k, amelyek az Adatkezelő honlapjának működéséhez, használatához elengedhetetlenül szükségesek.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Szervezetünk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását. A hozzájárulást igénylő sütik elfogadása nem kötelező, a Szervezetünk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

Szervezetünk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

Cookie
Részletek
Név és lejárat
Cookie információ
Ezt a cookie-t azért használjuk, hogy megjegyezze a felhasználó beállításait a cookie-kkal kapcsolatban, és ne kérdezzük meg ismét. Ezt a cookie-t azért használjuk, hogy megjegyezze a felhasználó beállításait a cookie-kkal kapcsolatban, és ne kérdezzük meg ismét. Típusa: Szükséges
moove_gdpr_popup = 1 év
SalesAutopilot utm cookie-k
Segítségével kerül átadásra a Google Analytics rendszer számára, hogy melyik hirdetésből kattintott át a látogató a weboldalra, valamint a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió űrlapok számára ugyanez az információ. Személyes adatot nem tárol. Típusa: Statisztikai
mssys_utm_params= amíg a böngésző nyitva van
Rendszer süti
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről. Típusa: Szükséges
PHPSESSID = amíg a böngésző nyitva van
Google Analytics
Google Analytics sütik – Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy adatokat gyűjtsünk arról, hogy a weboldalunk látogatói hogyan használják a weboldalt, például annak az oldalnak az adatai, ahonnan a látogató jött és az, hogy hány alkalommal látogatta meg a látogató a weboldalunkat. Ezt az információt arra használjuk, hogy fejlesszük a weboldalunkat és a szolgáltatásainkat, valamint a felhasználók élményét. A sütik nem azonosítják be Önt személyesen, hanem egy anonim módon gyűjtenek információt, amit a Google Amerikai szervereire továbbítanak és tárolnak, a Google Adatvédelmi gyakorlatainak megfelelően. További információt megtalál a Google Analytics adatvédelmi gyakorlatairól az alábbi oldalon: https://support.google.com/analytics/answer/6004245(Előfordulhat, hogy az oldal csak angol nyelven elérhető.) Típusa: Statisztikai
__utma = 2 years __utmb = 30 minutes __utmc = End of browser session __utmz = 6 months __utmv = 2 years
Facebook
A Facebook konverziós pixelt a Facebookon történő hirdetéseink teljesítményének mérésére használjuk. További információt az alábbi oldalon talál: https://www.facebook.com/policy.php. A Facebook remarketing cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldalunk látogatói számára a weboldalunk témájához kapcsolódó hirdetéseket jelenítsünk meg a Facebook hirdetési rendszerének segítsétével. Részletes információkat itt talál: https://www.facebook.com/policies/cookies/ Típusa: Marketing
Számos süti változó lejárati idővel, kérjük olvassa el a Facebook adatvédelmi tájékoztatóját a részletekért.
Google
A Google remarketing cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldalunk látogatói számára a weboldalunk témájához kapcsolódó hirdetéseket jelenítsünk meg a Google hirdetési rendszerének segítségével, és a felhasználói élmény a lehető legjobb legyen. Részletes információkat itt talál: https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu Típusa: Marketing
Számos süti változó lejárati idővel, kérjük olvassa el a Google adatvédelmi tájékoz-tatóját a részletekért.

5) Adatfeldolgozók

Az ezen adatkezelési tájékoztató 3. pontjában, az egyes adatkezeléseknél felsorolt adatfeldolgozók részletes adatait találja meg ebben a pontban.

Google

Google Email, Drive, Táblázatok, Dokumentumok különböző céges dokumentációk tárolására.

Google LLC

Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States of America

Telefonszám: 650-253-0000

Weboldal: www.google.com, www.google.com/gmail, www.google.com/drive, www.google.com/spreadsheets/about, www.google.com/docs/about,

Az EU-U.S. adatvédelmi pajzs részese, ekként megfelelő védelmi szintet biztosít. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI)

DEFAULT Kft.

Tárhely szolgáltatás

Székhely: 1098 Budapest, Dési Huber u. 4/2.

Cégjegyzékszáma: 01-09-721746

E-mail címe: info@default.hu

Weboldal: https://default.hu/

ADERTIS Kft.

IP telefon szolgáltatás a kimenő és ügyfélszolgálati bejövő hívásokhoz

Székhely: 1133 Budapest, Gogol u. 13

Cégjegyzékszáma: 01-09-919558

E-mail címe: info@adertis.hu

Weboldal: https://www.adertis.hu/

Armadillo Design Kft.

Marketing szolgáltatás és Webfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása

Székhely: 1043 Budapest, Csányi László u 27.

Cégjegyzékszáma: 01 09 679169

Email címe: armadillo@armadillo.hu

Weboldal: https://armadillo.hu/

Dropbox

Céges dokumentumok tárolására és biztonsági mentésére való felhő szolgáltatás

Dropbox Inc.

Székhely: 333 Brannan Street San Francisco, CA 94107, United States of America

Telefonszám: 415-857-6800

Weboldal: www.dropbox.com

Az EU-U.S. adatvédelmi pajzs részese, ekként megfelelő védelmi szintet biztosít. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnCLAA0)

Facebook

Hirdetések és céges közösségi média oldal

Facebook Ireland Ltd.

Levelezési cím: 4 Grand Canal Square

Grand Canal Harbour

Dublin 2 Ireland

Weboldal: www.facebook.com

Kulcs-Soft Nyrt.

Számlák, teljesítésigazolások, és hasonló bizonylatok

Székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.

Cégjegyzékszáma: 01-10-045531

Email címe: info@kulcs-soft.hu

Weboldal: https://www.kulcs-soft.hu/

OTP Mobil Kft.

SimplePay kártyás fizetés

Székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19.

Cégjegyzékszáma: 01 09 174466

Telefonszáma: 0615100374

Weboldal: https://simplepay.hu

 

KBOSS.hu Kft.

Számlák kiállítása és nyilvántartása a szamlazz.hu weboldal és szolgáltatás útján.

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Cégjegyzékszáma: 01-09-303201

Email címe: info@szamlazz.hu

Weboldal: https://www.szamlazz.hu/

Salesautopilot Kft.

Email marketing, ecommerce és CRM feladatok

Székhely: 1024 Budapest, Margit körút 31-33. félemelet 4-5.

Cégjegyzékszáma: 01 09 286773

Weboldal: https://www.salesautopilot.hu/

Baptista Tevékeny Szeretet Misszió

Szolgáltatásnyújtással összefüggő tevékenységek

Székhely: 4028 Debrecen, Simonyi út 14.

Adószáma: 18212134-2-09

Email címe: info@btesz.hu

Weboldal: https://btesz.hu/

GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

Csomag-, levél kézbesítő szolgáltatás

Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

Cégjegyzékszáma: 13-09-111755

Email címe: info@gls-hungary.com

Weboldal: https://gls-group.eu/HU/hu/home

Magyar Posta Zrt.

Csomag-, levél kézbesítő szolgáltatás

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Cégjegyzékszáma: 01-10-042463

Email címe: ugyfelszolgalat@posta.hu

Weboldal: https://www.posta.hu/fooldal

Az Adatkezelő azon megbízottjai, akik a Szerződés megkötése során eljárnak

Esetenként a Szerződés megkötése során a Szerződést az Adatkezelő meghatalmazottja útján köti meg, e személy végzi a Szerződés megkötéséhez kapcsolódó tájékoztatást és adminisztrációt. E személyek külön, megbízólevéllel azonosítják magokat az adatkezelés megkezdése előtt.

6) Egyéb adatkezelési kérdések​

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik az Adatkezelőt. Ezekben az esetekben – jogszabályi vagy hatósági határozatból fakadó kötelezettség alapján – adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Az Adatkezelő adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

7) Adatbiztonság

Szervezeti intézkedések keretében ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. Az adatkezelések során az adatkezelés jellegéhez igazodó mértékű titkosítást, jelszóvédelmet illetve vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak.

Weblapjaink minden esetben titkosított csatornán (https protokol) kommunikálnak, így az Ön által küldött vagy fogadott adatokat harmadik személy nem ismerheti meg.

8) Érintetti jogok

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az Adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az Érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt, és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

A kérelem benyújtásától számított 30 napon belül adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatást csak jogszabályban foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Hozzáféréshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az Érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Adatok helyesbítésének joga

Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

Az Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
 • megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;
 • a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből, mint a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának és biztonságának a biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik az Érintett jogait és szabadságait védő garanciákra, és különösen a szakmai titoktartásra vonatkozóan;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;
 • közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 

A személyes adatok közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból folytatott kezelését az érintett jogait és szabadságait védő megfelelő garanciák mellett kell végezni. E garanciáknak biztosítaniuk kell, hogy olyan technikai és szervezési intézkedések legyenek érvényben, melyek biztosítják különösen az adattakarékosság elvének betartását. Ezen intézkedések közé tartozhat az álnevesítés, amennyiben az említett célok ily módon megvalósíthatók. Amennyiben e célok megvalósíthatók az adatok oly módon történő további kezelése révén, amely nem vagy már nem teszi lehetővé az érintettek azonosítását, a célokat ilyen módon kell megvalósítani.

Az adatkezelés korlátozásához és visszavonásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását 30 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk, amennyiben annak további kezelése valamely okból jogszerű.

Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik.

Tiltakozás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja közérdek vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésének szükségessége, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Ha bármilyen problémát észlel, keressen minket és mindent meg fogunk tenni, hogy azonnal elhárítsunk bármilyen hibát, rendellenességet. Ezügyben is számíthat ránk!

Bírósághoz fordulás joga

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Szervezetünket az info@lifemax.hu e-mail címen vagy Szervezetünk székhelyére címzett ajánlott-tértivevényes postai küldeményben.

Panasztevési jog

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://naih.hu/

Bővebb infó: https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

9) Adatkezelési Tájékoztató módosítása

Jelen adatkezelési tájékoztatót rendszeresen felülvizsgáljuk, és frissítjük a tervezett adatkezelési változásaink feltüntetésével. Változás esetén a változás mértékétől függően, a változásnak az adatalanyokra gyakorolt hatásától függően választjuk meg, hogy milyen módon értesítjük az adatalanyokat (pl. Önt). Amennyiben a változás jelentős, emailben értesítjük a változás összes érintettjét, amennyiben a változás nem jelentős, weboldalunkon közzétesszük az új verziót, de nem küldünk email értesítést.