ADATVÉDELEM

Adatkezelési Tájékoztató

Jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak a LifeMax Egyesület (a továbbiakban: Adatkezelő) által kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésbe esetlegesen bevont adatfeldolgozó nevéről, címéről és adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, valamint az érintetti jogokról.

 

A Tájékoztató alapvető célja, hogy az Adatkezelő a tevékenységével összefüggésben felmerülő személyes adatok kezelésével járó folyamatai, eljárásai során biztosítsa a személyes adatok védelmét az Európai Parlament és a Tanács (EU), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 számú rendelete (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szerint.

 

A Tájékoztató a GDPR, valamint az Infotv. 14. § a) pontján és 16. § (1) bekezdésén alapul, amely szerint Adatkezelő köteles az adatkezelés megkezdése előtt az érintettet egyértelműen és részletesen tájékoztatni a személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről.

 

Az Adatkezelő jelen Tájékoztató tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el és kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a Tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

1) Az adatkezelő adatai

Neve: LifeMax Egyesület

Székhelye: 4028 Debrecen, Simonyi út 14.

Képviselője: Mile Ferenc, elnök

Adószáma: 18840227-2-09

Bírósági nyilvántartási száma: 16-02-0002122

Telefonszáma: +36 80 818 218 (ingyenesen hívható)

Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége: Dr. Kiss-Kósa Zoltán, [email protected], + 36-20-522-02-46

2) FOGALOM MAGYARÁZAT

Az értelmező rendelkezések tekintetében a GDPR., valamint az Infotv. rendelkezései irányadóak.

 

 • Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.
 • Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 • Különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.
 • Genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az adott természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered.
 • Biometrikus adat: egy természetes személy fizikai, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó olyan, sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, mint például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat.
 • Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy szellemi egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.
 • Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.
 • Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.
 • Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel.
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége.
 • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • Címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz.
 • Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
 • Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek.

 

Amennyiben a hatályos adatvédelmi jogszabályok fogalom meghatározásai eltérnek jelen Tájékoztató értelmező rendelkezéseitől, akkor a hatályos jogszabályok által meghatározott fogalmak az irányadóak.

3) ADATKEZELÉSI ALAPELVEK

Az információs önrendelkezés minden természetes személy Alaptörvényben rögzített alapjoga, így az Adatkezelő eljárásai során csak és kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján végez adatkezelést, így különösen betartva az alábbi alapelveket:

 • Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: A személyes adatok kezelését az Adatkezelő jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi.
 • Célhoz kötöttség elve: A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat az Adatkezelő nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • Adattakarékosság elve: Az Adatkezelő az adattakarékosság elve érdekében a személyes adatok közül csak annyi és olyan adatot kezelhet, amelyek az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, és a szükséges mértékre korlátozódnak.
 • Pontosság elve: Az Adatkezelő biztosítja a személyes adatok pontosságát, teljességét, sérthetetlenségét, bizalmasságát és naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 • Korlátozott tárolhatóság elve: A személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
 • „Integritás és bizalmas jelleg” elve: A személyes adatok kezelését az Adatkezelő úgy végzi, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
 • Az elszámoltathatóság elve: Az Adatkezelő felelős a személyes adatok vonatkozó alapelveknek való megfelelésért, továbbá e megfelelés igazolhatóságáért.
 • Beépített és alapértelmezett adatvédelem elve: Olyan tudatos gondolkodásmód, amely szerint mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során (már annak megkezdése előtt is) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre a fenti elvek hatékony megvalósítása, a kötelezettségek teljesítése céljával, mindezeket pedig szabályozottan és dokumentáltan teszi meg.

4) AZ ADATKEZELÉSEK CÉLJA

A GDPR és az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhet, amely személyes adat kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az Adatkezelőnél a személyes adatok felvétele és kezelése tisztességesen és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, törvényesen történik. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és így a cél elérésére alkalmas.

5) AZ ADATKEZELÉSEK JOGALAPJA ÁLTALÁBAN

A GDPR, valamint az Infotv. vonatkozó rendelkezései értelmében a személyes adatok kezelése akkor jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

 • Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)
 • A személyes adatok kezelése olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja)
 • Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja)
 • Az adatkezelés az érintett létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pontja)
 • Az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja)
 • Az adatkezelő, illetve harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja)

6) KEZELT ADATOK KÖRE

A LifeMax adatkezeléssel összefüggő főbb tevékenységei a következők:

 • szerződés megkötése,
 • szerződés teljesítése (szolgáltatás nyújtása),
 • Diszpécser Központ adatkezelése,
 • marketing kommunikáció, lakossági tájékoztatás, érintett kérésére történő visszahívás,
 • hírlevél küldése,
 • munkaügyi, személyügyi nyilvántartással kapcsolatos adatkezelés,
 • pályázatokkal, önéletrajzokkal – munkaerőgazdálkodással – kapcsolatos adatkezelés,
 • biztosítási jogviszonyhoz/személyi kedvezmény nyilatkozathoz kapcsolódó adatkezelés,
 • családi adókedvezmény nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés,
 • munkaidőnyilvántartással kapcsolatos adatkezelés,
 • különleges adatok kezelése.

6.1) SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

Az adatkezelés célja:

Szerződés megkötése, mely történhet: elektronikus úton, telefonon, személyesen.

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A kezelt adatok köre:

Az érintett neve, születési helye, születési ideje, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe.

Az adatok kezelésének időtartama:

A szerződés időtartama alatt, majd a megállapodás megszűnését követően a jogi igény érvényesítésére nyitva álló elévülési határidő végéig.

A szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó pénzügyi bizonylatok (pl.: számlák) megőrzési ideje az adóügyi önellenőrzés biztosíthatósága érdekében legfeljebb 8 év. Ennek elteltével töröljük, illetve leselejtezzük és megsemmisítjük a bizonylatokat.

6.2) SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉHEZ – SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁHOZ - KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

Az Adatkezelő szerződés teljesítése jogcímén, az érintett hozzájárulása alapján a szerződés megkötése, teljesítése, nyilvántartása, megszűnése, jövőbeni jogviták elkerülése továbbá a partnerrel való kapcsolattartás céljából kezeli a vele szerződöttek személyes adatait.

Az adatkezelés célja:

A szerződés teljesítése, szolgáltatás biztosítása, ügyféli kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

Különleges adatok tekintetében: GDPR 9. cikk (2) bekezdése.

A kezelt adatok köre:

Kedvezményezett/ellátott esetében: az érintett neve, születési helye, születési ideje, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, Taj száma, betegségek leírása, vércsoport, magasság, testsúly, szedett gyógyszerek, gyógyszerérzékenység, allergiák, sportolás, mozgás, szabadidős tevékenység.

Értesítendők és/vagy hozzátartozók esetében: név, telefonszám, kapcsolat típusa (pl.: gyermek, szomszéd stb.).

Az adatok kezelésének időtartama:

A szerződés időtartama alatt, majd a megállapodás megszűnését követően a jogi igény érvényesítésére nyitva álló elévülési határidő végéig.

A szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó pénzügyi bizonylatok (pl.: számlák) megőrzési ideje az adóügyi önellenőrzés biztosíthatósága érdekében legfeljebb 5 év. Ennek elteltével töröljük, illetve leselejtezzük és megsemmisítjük a bizonylatokat.

6.3) DISZPÉCSER KÖZPONT ÁLTAL FOLYTATOTT BESZÉLGETÉSEK, EGYEZTETÉSEK ADATKEZELÉSE

Az adatkezelés célja:

Érintettek tájékoztatása a kapcsolatfelvétel során feltett kérdésekkel, kérésekkel, észrevételekkel kapcsolatban; a kapcsolatfelvétel során történt információcsere visszakereshetősége és igazolása. A Soulbuddy alkalmazásban megjelenő egészségügyi adatok kezelése és szükség esetén történő továbbítása a sürgősségi egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató részére.

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez és továbbításához a sürgősségi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltató részére.

A kezelt adatok köre:

A Diszpécser Központ igénybevétele során az ügyfelekkel folytatott beszélgetés rögzítésre kerül, és a hanganyagban esetlegesen elhangozhatnak személyes adatok is (például név, levelezési cím, telefonszám, e-mail cím). A telefonbeszélgetés elején az ügyfél nyilatkozik, hogy hozzájárul-e a beszélgetés rögzítéséhez. Amennyiben igen, úgy a szóban megadott hozzájárulás is rögzítésre kerül a hangfelvétellel együtt.

Amennyiben az ügyfél a hangfelvétel rögzítéséhez nem járul hozzá, úgy a hangfelvételt nem rögzítjük. Ebben az esetben az ügyintézés nem folytatható tovább telefonon, így az érintett a Diszpécser Központ szolgáltatásait nem tudja igénybe venni, számára alternatív ügyintézési mód (pl.: személyes ügyintézés) kerül felajánlásra.

A Soulbuddy alkalmazás automatikus jelzése során küldött pillanatnyi egészségügyi adatok, mint pulzus, testhőmérséklet, vérnyomás.

Az adatok kezelésének időtartama:

Amennyiben az ügyfél hozzájárulását megadta a rögzítésre, a híváskapcsolástól számított 5 év.

Amennyiben nem járul hozzá a rögzítéshez, személyes adatai haladéktalanul törlésre kerülnek.

Segélyhívás esetén a jogi igényérvényesítésre rendelkezésre álló 5 év a hívásindítástól számítottan.

6.4) MARKETING KOMMUNIKÁCIÓ, LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS, ÉRINTETTI KÉRÉSRE TÖRTÉNŐ VISSZAHÍVÁS

Az adatkezelés célja:

A lakosság tájékoztatása marketing kommunikáció céljából, valamint az érintettek által kezdeményezett kapcsolatfelvételt követő visszahívás. A telefonhívások rögzítésének célja a pontos ügyintézés, illetve a beszélgetésben elhangzottak későbbi visszakereshetősége és igazolása.

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

A kezelt adatok köre:

Az érintett neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe.

A telefonbeszélgetés elején az ügyfél nyilatkozik, hogy hozzájárul-e a beszélgetés rögzítéséhez. Amennyiben igen, úgy a szóban megadott hozzájárulás is rögzítésre kerül a hangfelvétellel együtt.

Amennyiben az ügyfél a hangfelvétel rögzítéséhez nem járul hozzá, úgy a hangfelvételt nem rögzítjük. Ebben az esetben az ügyintézés nem folytatható tovább telefonon, így az érintett a Diszpécser Központ szolgáltatásait nem tudja igénybe venni, számára alternatív ügyintézési mód (pl.: személyes ügyintézés) kerül felajánlásra.

 

Az adatok kezelésének időtartama:

Híváskapcsolástól számított 5 év.

6.5) HÍRLEVÉL KÜLDÉSE

Az adatkezelés célja:

Az érintettek tájékoztatása az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokról.

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

A kezelt adatok köre:

Az érintett neve, e-mail címe.

Az adatok kezelésének időtartama:

A hírlevélről történő leiratkozásig.

6.6) MUNKAÜGYI, SZEMÉLYÜGYI NYILVÁNTARTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Az adatkezelés célja:

Munkaügyi és személyügyi nyilvántartás vezetése, naprakészen tartása.

Az adatkezelés jogalapja:

Törvényi felhatalmazás (a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény) – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az érintetti hozzájárulás – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

A kezelt adatok köre:

Az érintett neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, tartózkodási címe, levelezési címe, állampolgársága, adóazonosító jele, TAJ száma, nyugdíjas törzsszáma (nyugdíjas munkavállaló esetén), telefonszáma, e-mail címe, személyi igazolvány száma, lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma, bankszámlaszáma, online azonosítója (ha van), munkába lépésének kezdő és befejező időpontja, munkaköre, iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata, fényképe, önéletrajza, munkabérének összege, a bérfizetéssel, egyéb juttatásaival kapcsolatos adatok, a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli hozzájárulása alapján levonandó tartozás, illetve ennek jogosultsága, a munkaviszony megszűnésének módja, indokai, szakmai gyakorlat igazolása, munkakörtől függően erkölcsi bizonyítványa, a munkaköri alkalmassági vizsgálatok összegzése, magánnyugdíjpénztári és önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén a pénztár megnevezése, azonosító száma és a munkavállaló tagsági száma, külföldi munkavállaló esetén útlevélszám; munkavállalási jogosultságot igazoló dokumentumának megnevezése és száma.

Az adatok kezelésének időtartama:

A munkaviszony megszűnését követő 5 év, kivéve a nyugellátás megállapításához szükséges jogviszonyt igazoló dokumentumokat, amelyeket az Adatkezelő a biztosítottra, volt biztosítottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig köteles megőrizni.

6.7) PÁLYÁZATOKKAL, ÖNÉLETRAJZOKKAL – MUNKAERŐGAZDÁLKODÁSSAL – KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Az adatkezelés célja:

Meghirdetett munkakör betöltése, a felvételre jelentkezők adatainak kezelése, továbbá pályázatokkal és önéletrajzokkal kapcsolatos adatkezelés.

Az adatkezelés jogalapja:

Érintetti hozzájárulás a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján.

A kezelt adatok köre:

Az érintett személy neve, születési helye, születési ideje, anyja neve, lakcíme, képesítési dokumentumai, fényképe, telefonszáma, e-mail címe.

Az adatok kezelésének időtartama:

A pályázat elbírálásáig. A ki nem választott jelentkezők adatai törlésre kerülnek.

6.8) BIZTOSÍTÁSI JOGVISZONYHOZ ÉS SZEMÉLYI KEDVEZMÉNY NYILATKOZATHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

Az adatkezelés célja:

Jogszabály által előírt kötelezettség teljesítése, biztosítási jogviszony bejelentése, személyi kedvezmény érvényesítése.

Az adatkezelés jogalapja:

Törvényi felhatalmazás (a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény) – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

A kezelt adatok köre:

Az érintett neve, születési helye és ideje, anyja neve, TAJ száma, adóazonosító jele, munkaórák száma, foglalkoztatás jellege, BNO kód.

Az adatok kezelésének időtartama:

A munkaviszony megszűnését követő 5 év, kivéve a nyugellátás megállapításához szükséges jogviszonyt igazoló dokumentumokat, amelyeket az Adatkezelő a biztosítottra, volt biztosítottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig köteles megőrizni.

Az adattovábbítás címzettje:

Magyar Államkincstár, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

6.9) CSALÁDI ADÓKEDVEZMÉNY NYILATKOZATTAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Az adatkezelés célja:

Jogszabály által előírt kötelezettség teljesítése, családi adókedvezmény érvényesítése.

Az adatkezelés jogalapja:

Törvényi felhatalmazás (a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény) – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

A kezelt adatok köre:

Az érintett neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, adóazonosító jele, eltartottak személyes adatai.

Az adatok kezelésének időtartama:

A munkaviszony megszűnését követő 5 év, kivéve a nyugellátás megállapításához szükséges jogviszonyt igazoló dokumentumokat, amelyeket az Adatkezelő a biztosítottra, volt biztosítottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig köteles megőrizni.

Az adattovábbítás címzettje:

Magyar Államkincstár, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

6.10) MUNKAIDŐNYILVÁNTARTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Az adatkezelés célja:

Jogszabály által előírt kötelezettség teljesítése, munkaidő szabályszerű nyilvántartása.

Az adatkezelés jogalapja:

Törvényi felhatalmazás (a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény) – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint az érintetti hozzájárulás a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján.

A kezelt adatok köre:

Az érintett neve, aláírása, a munkaidő kezdete és vége.

Az adatok kezelésének időtartama:

A jogi igény érvényesítésére nyitva álló elévülési határidő végéig, a munkabér kifizetését követő öt évig.

6.11) KÜLÖNLEGES ADATOK KEZELÉSE

A személyes adatok különleges kategóriáinak megadása – sem részben, sem egészben – nem kötelező. Különleges adatok kizárólag a szolgáltatás biztosítása, eredményességének javítása érdekében kerülhetnek kezelésre, az érintett hozzájárulása alapján.

Az adatkezelés célja:

Amennyiben a szolgáltatás nyújtása során szükségessé válik, az Adatkezelő diszpécsere az adatokat átadhassa az orvosi ügyelet, mentők, részére vagy egyéb egészségügyi szakellátónak, ezzel meggyorsítva és megkönnyítve az eljárásukat.

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez

Különleges adatok tekintetében: GDPR 9. cikk (2) bekezdése.

A kezelt adatok köre:

Az érintett neve, születési helye, születési ideje, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, Taj száma, betegségek leírása, vércsoport, magasság, testsúly, szedett gyógyszerek, gyógyszerérzékenység, allergiák, sportolás, mozgás, szabadidős tevékenység.

Az adatok kezelésének időtartama:

A szerződés időtartama alatt, majd a megállapodás megszűnését követően a jogi igény érvényesítésére nyitva álló elévülési határidő végéig.

Amennyiben a fent meghatározott adatkezelésekhez személyazonosító okmány bemutatása szükséges, úgy az Adatkezelő az abban szereplő személyazonosító adatokat a dokumentum közhiteles voltára tekintettel másolatkészítés nélkül is elfogadja, arról fénymásolatot, szkennelt képét nem készít, hanem az arra jogosult munkavállalója aláírásával tanúsítja az okmány bemutatását és annak érvényességét.

7) TÁJÉKOZTATÁS SÜTIK (COOKIE-K) ALKALMAZÁSÁRÓL

A sütik (cookie-k) olyan rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie-k célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak:

 • ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén,
 • állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt.

Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat – kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek – csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni.

A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása során kell tájékoztatást nyújtani. A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik.

Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően a LifeMax is használ sütiket a weboldalán

Az Adatkezelő honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:

 • az látogató által használt IP cím,
 • a böngésző típusa,
 • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv)
 • látogatás időpontja,
 • a meglátogatott (al)oldal vagy funkció.

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld.

Mindezek mellett azonban előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók nem, vagy nem megfelelően fognak működni cookie-k nélkül.

A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.

A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Az Adatkezelő honlapján alkalmazott sütik:

 1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik:

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljeskörűen használhassák annak funkcióit. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása.

 1. Hozzájárulást igénylő sütik:

Ezek lehetőséget biztosítanak, hogy a LifeMax megjegyezhesse a felhasználó honlappal kapcsolatos választásait. A látogató a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során ezen adatkezelést bármikor megtilthatja. Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

 1. Használatot elősegítő sütik:

Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: A felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele. Az adatkezelés időtartama: 6 hónap.

 1. Teljesítményt biztosító sütik:

Google Analytics sütik – erről itt tájékozódhat:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Google AdWords sütik – erről itt tájékozódhat:

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

8) EGYÉB ADATKEZELÉSEK

Jelen Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk részletes tájékoztatást az érintettnek, az érintett hozzátartozójának, vagy törvényes képviselőjének.

A bíróság, az ügyészség, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szerv megkereshetik az Adatkezelőt tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. Az Adatkezelő a fenti hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

9) AUTOMATIZÁLT EGYEDI DÖNTÉSHOZATAL

Az érintett személyes jellemzőinek értékelésén alapuló döntés kizárólag automatizált adatfeldolgozással történő meghozatalára csak akkor kerülhet sor, ha a döntést:

 • valamely szerződés megkötése vagy teljesítése során hozták, feltéve hogy azt az érintett kezdeményezte, vagy
 • olyan törvény teszi lehetővé, amely az érintett jogos érdekeit biztosító intézkedéseket is megállapítja.

Az Adatkezelő az érintett kérelmére tájékoztatást ad az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés során alkalmazott módszerről és annak lényegéről. Az érintett jogosult arra, hogy álláspontját kifejtse.

Az Adatkezelő tevékenysége során automatizált egyedi döntést nem alkalmaz.

10) ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő gondoskodik a kezelt személyes adatok bizalmasságáról és biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket mind az informatikai eszközök útján tárolt, mind a hagyományos, papíralapú adathordozókon tárolt adatállományok tekintetében. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő az adatbiztonság feltételeinek érvényesítése érdekében gondoskodik az érintett munkatársak megfelelő felkészítéséről.

Az Adatkezelő a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.

A munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Természetes személyek adatai vonatkozásában a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok is alkalmazandók. A titoktartási kötelezettség – időbeli korlátozás nélkül – az Adatkezelő képviselőjére, vezető beosztású munkavállalóira, minden alkalmazottjára, valamint mindazokra vonatkozik, akik az érintettekkel kapcsolatos információkhoz az Adatkezelővel kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájuthatnak.

11) ÉRINTETTEK JOGAI

11.1. Előzetes tájékoztatáshoz való jog

Az érintett jogosult a kezelt személyes adatai vonatkozásában az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékozódni. Az Adatkezelő által történő tájékoztatás történhet úgy is, hogy az adatkezelés részleteiről szóló tájékoztatót az Adatkezelő a helyben szokásos módon közzéteszi, és erre az érintett figyelmét felhívja, vagy akár azáltal is, hogy az érintettek figyelmét felhívó jelzések kerülnek elhelyezésre az adatkezelés megkezdése előtt (például az irodák bejáratánál, telefonbeszélgetés elején, elektronikus üzenetben stb.).

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az érintettek az adatkezelést megelőzően tájékoztatást kapjanak az adatkezelés részleteiről. Ennek érdekében az Adatkezelő a honlapján az adatkezeléseiről szóló tájékoztatókat közzéteszi.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő köteles a beadott kérelmet, a benyújtásától számított legrövidebb idő alatt – de legfeljebb 25 napon belül – elbírálni és a döntésről az érintettet írásban, vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíteni. A tájékoztatást könnyen hozzáférhető és olvasható formában, lényegre törő, világos és közérthetően megfogalmazott tartalommal kell teljesíteni.

Az érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény lehetővé teszi. Ebben az esetben az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetőségekről.

11.2. Hozzáféréshez való jog

Az érintett bármikor jogosult személyes adatairól és az azok kezelésével összefüggő információkról az Adatkezelőtől tájékoztatást kérni.

11.3. Helyesbítéshez való jog

Az érintett kérheti, hogy a pontatlanul vagy hiányosan rögzített személyes adatait az Adatkezelő helyesbítse, vagy kiegészítse. Abban az esetben, ha a helyesbítendő adatok alapján rendszeres adatszolgáltatás történik, az Adatkezelő szükség esetén a helyesbítésről tájékoztatja az adatszolgáltatás címzettjét, vagy felhívja az érintett figyelmét arra, hogy a helyesbítést más adatkezelőnél is kezdeményeznie kell.

11.4. Törléshez és tiltakozáshoz való jog

Az érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését. Az Adatkezelő az érintettet a törlésről tájékoztatja. Amennyiben a hozzájáruláson alapuló adatkezelés az érintett jogviszonya létesítésének, fenntartásának feltétele, erről, és a várható következményekről az Adatkezelő az érintettet tájékoztatja.

Az Adatkezelő a személyes adat törlését megtagadja, ha az adat kezelése jogszabályon alapul, szerződéses vagy jogi kötelezettsége teljesítéséhez kötődik, vagy az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. A törlési kérelem teljesítésének megtagadása esetén az Adatkezelő az érintettet annak okáról tájékoztatja.

Az érintett az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen:

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • valamint a törvényben meghatározott egyéb esetekben.

11.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult az adatkezelés korlátozására, ha:

 • vitatja a kezelt adatok pontosságát,
 • vitatja az adatkezelés jogszerűségét és/vagy szükségességét,
 • az érintett tiltakozott az adatkezeléssel kapcsolatban, amíg a vitás kérdés le nem zárul.

A korlátozás ideje alatt az érintett adatot tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, valamint fontos közérdekből lehet kezelni.

A korlátozás feloldásáról az Adatkezelő az érintettet előzetesen értesíti.

11.6. Adathordozhatóság joga

Az érintett kérheti az Adatkezelő által vele kapcsolatban kezelt összes olyan adat átadását, amelyeket az Adatkezelő az érintettől vett fel a nyilvántartásába. Az adathordozhatósági jog érvényesítése során az Adatkezelő az adatokat szöveges, fénykép, mozgókép vagy hanganyag állományban hordozható optikai adathordozón, vagy papír alapú dokumentumban adja át az érintett részére.

11.7. Jogorvoslathoz való jog

Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhatnak, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése érdekében. Az Adatkezelő a hozzá benyújtott panaszokat megvizsgálja, álláspontjáról, a megtett intézkedésekről az érintettet tájékoztatja.

A tájékoztatás, helyesbítés, korlátozás, törlés, tiltakozás esetén az Adatkezelő az irányadó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jár el. Az érintett jogsérelem esetén kérheti az Adatkezelő képviseletében eljáró személy felettes vezetőjének vizsgálatát, valamint fordulhat az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez.

Az érintettek az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezhetik:

 • ha az Adatkezelő jogaik érvényesítését korlátozza vagy ezen jogaik érvényesítésére irányuló kérelmüket elutasítja, valamint akkor,
 • ha megítélésük szerint személyes adataik kezelése során az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a panaszokat csak abban az estben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a bejelentését megelőzően már megkereste az Adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9.

honlap: http://www.naih.hu

telefon: 06 1 391-1400

e-mail: [email protected]

Az érintettek igényüket bírósági úton is érvényesíthetik. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszék előtt kell megindítani.

A jogellenes adatkezeléssel okozott kárért az Adatkezelő a vonatkozó törvényekben előírtak szerint felelős. Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.

Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Az Adatkezelő általános, polgári jogi felelősségére a Ptk. szabályai az irányadók.

Az érintett kérése esetén az Adatkezelő a jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatást ad.

12) AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK GYAKORLÁSA

Az érintettek jogaik gyakorlásával kapcsolatos kérelmüket szóban, írásban vagy elektronikus úton is előterjeszthetik.

Telefonon (szóban): 06-80-818-218

Írásban: 4028 Debrecen, Simonyi út 14.

Elektronikus úton: [email protected]

Az Adatkezelő az érintett kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de lekésőbb a beérkezéstől számított 25 napon belül tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazott tartalommal teljesíti. A felhatalmazás nélküli, harmadik személyek irányába történő adattovábbítás megakadályozása érdekében az adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy az adatkérést csak az érintett egyértelmű és minden kétséget kizáró azonosítása után teljesíti.

A kérelem megtagadásáról az Adatkezelő szintén ezen határidőn belül dönt és tájékoztatja az érintettet a kérelem megtagadásának okairól, valamint a jogorvoslati lehetőségekről.

Adatkezelő a kérelmek teljesítéséért díjat, költségtérítést nem számít fel. Abban az esetben, ha az érintettől azonos adatkörre vonatkozó újabb kérelem érkezik be az előző, már teljesített kérelmet követő egy éven belül, Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a kérelem teljesítéséért a teljesítéssel kapcsolatos munkateherrel arányos költségtérítést állapítson meg.

13) ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen Tájékoztató 2022.09.15. napján lép hatályba.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató egyoldalú módosítására. A mindenkor hatályos Tájékoztató az Adatkezelő honlapján (www.lifemax.hu) és székhelyén elérhető.

 

Debrecen, 2022.09.15

Dr. Orosz Zsolt és Bacsó Benjámin tanfolyama

Kedvezményes csomag Dr. Orosz Zsolt és Bacsó Benjámin kurzusához!

Ismerd meg a gyógynövények főbb jellemzőit és jótékony hatásait, illetve a hit és ima szerepét mindennapjainkban