ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSHEZ

Hatályos 2023.04.06. napjától

Értelmező rendelkezések:

Szolgáltató:

Név: Lifemax Egyesület

Székhely: 4028 Debrecen, Simonyi út 14.

Nyilvántartási szám: 16-02-0002122

Nyilvántartó hatóság: Szolnoki Törvényszék

Adószám: 18840227-2-09

Képviseli: Mile Ferenc elnök

Szerződés: Az Ügyfél és a Szolgáltató között a Szolgáltatás igénybevétele céljából megkötött magyar nyelvű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés, melynek jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi.

ÁSZF: Jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezések összessége annak valamennyi mellékletével együtt, beleértve mindezek mindenkori módosításait.

Megrendelő: A Szolgáltatóval távfelügyeleti szolgáltatás igénybevétele érdekében Szerződést kötő természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy nyilvántartásba vett más szervezet.

Kedvezményezett: A Megrendelő által a szerződés mellékletében nevesített természetes személy, aki a szolgáltatást igénybe veszi. A Megrendelő és a Kedvezményezett nem minden esetben azonos személy, melyre jelen ÁSZF-ben meghatározott részletszabályok vonatkoznak.

Ügyfél/Ügyfelek: a Szolgáltatást igénylő Megrendelők és az általuk nevesített Kedvezményezettek összessége.

Diszpécser Központ: A Szolgáltató által működtetett folyamatos, napi 24 órában rendelkezésre álló, természetes személy diszpécsereket alkalmazó központ, amivel a Készülék útján kapcsolat létesíthető és ami a Készülékkel kapcsolatot létesíteni képes. A Diszpécser Központ minden esetben a Szerződés, illetve jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint jár el.

Készülék: A segélyhívó jelzés leadására alkalmazott jelen ÁSZF-ben részletesen bemutatott berendezés.

LifeMax Segélyhívó App: Az applikáció alapvető funkciója, hogy vészhelyzetben segélyjelzést lehessen leadni róla, melyet a LifeMax diszpécser központja 24 órában fogad.

Alkalmazáson belüli vásárlás: A LifeMax Segélyhívó App alkalmazásban további szolgáltatások vásárolhatók. Ezt alkalmazáson belüli vásárlásnak hívjuk. „Alkalmazáson belüli vásárlások lehetősége” az alkalmazás neve alatt vagy mellett olvasható play.google.com/store vagy apple.com/hu/app-store/ webhelyen.

Egészségügyi információ: az Ügyfél személy testi vagy szellemi egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve az Ügyfél számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adat is, amely információt hordoz az Ügyfél egészségi állapotáról.

LifeMax Segélyhívó app szolgáltatás igénybevételének minimális technikai feltétele: Android 12, IOS 13 verzió

  1. A szerződés tárgya

 

1.1. Megrendelő a Szolgáltatótól megrendeli azt a szolgáltatást, hogy a Szolgáltatótól bérelt Készülék vagy a Google Play Áruházból vagy az Apple Appstore-ból letöltött és telepített LifeMax Segélyhívó Appon (továbbiakban: App.) keresztül, a Diszpécser Központ közötti kapcsolat megteremtésével folyamatosan, napi 24 órában fogadja a Készülék vagy az App. által adott jelzéseket, valamint a jelzések alapján, illetve azoknak megfelelően megtegye a Szerződés szerinti intézkedéseket (továbbiakban: Távfelügyelet).

 

1.2. Megrendelő a Szerződést, az abban foglalt feltételekkel (ideértve az ÁSZF-t is) együtt, aláírásával, vagy egyéb úton (elektronikus úton vagy telefonon keresztül) történő megkötésével elfogadja.

 

1.3. Szolgáltató a Szolgáltatást köteles a Szerződés és az ÁSZF szerint nyújtani Kedvezményezett részére. A Megrendelő köteles a szolgáltatásért a díjszabásban meghatározott díjat határidőben megfizetni. A Szerződés feltételeit Felek egyebekben kölcsönösen kötelesek betartani.

 

1.4. Szolgáltató a Szerződés hatályba lépésétől vállalja a Szerződés szerinti szolgáltatás nyújtását, de nem korábban, mint attól a naptól, amikor a Kedvezményezett a Készüléket birtokba vette vagy az App.-ot telepítette a telefonjára, és a Szolgáltató részére a szolgáltatás első időszakára vonatkozó díjat megfizette. A Szolgáltató akkor postázza az Ügyfél részére (vagy adja egyéb módon az Ügyfél birtokába) a Készüléket, amikor a szolgáltatás első időszakára vonatkozó díj megfizetésre került.

 

1.5. A Szerződés megkötése és ezzel az ÁSZF elfogadása történhet írásban, szóban vagy ráutaló magatartással, a Szolgáltató mindenkori eljárásrendjének megfelelően.

 

1.5.1. Személyesen (írásban): ebben az esetben a Szolgáltató képviselője felveszi a szerződés megkötéséhez szükséges adatokat, valamint azon egyéb adatokat, amiket az Ügyfél meg kíván adni. Ennek alapján kitölti a Szerződést és a kapcsolódó adatlapot, majd a Megrendelő és a Szolgáltató képviselője aláírja a Szerződést, amivel a Szerződés létrejöttnek tekintendő.

 

1.5.2. Telefonon keresztül, az alábbiak szerint:

  • a Megrendelő és a Szolgáltató valamely telefonos értékesítéssel foglalkozó kollégája felveszi egymással a kapcsolatot és a Megrendelő telefonos úton leadja a megrendelést, ami a Megrendelő ajánlatának minősül (48 órás ajánlati kötöttséggel); majd
  • a Szolgáltató Diszpécser Központja felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel az adatok pontosítása, szükség szerinti kiegészítése és az ajánlat megerősítése céljából; majd ennek teljesülését követően
  • a Szolgáltató e-mail után visszaigazolja a Megrendelő ajánlatának elfogadását és a szerződés létrejöttnek tekintendő.

 

1.5.3. Online felületen, az alábbiak szerint:

  • a Megrendelő a „szerződéskötés” menüpont alatt elérhető űrlap kitöltésével megadja a szerződés megkötéséhez szükséges adatokat és a lehetőségek közül kiválasztja azt, hogy milyen tartalommal és feltételekkel kíván Szerződést kötni, mely űrlap elküldése a Megrendelő ajánlatának tekintendő (48 órás ajánlati kötöttséggel); majd
  • a Szolgáltató e-mail útján elfogadja a Megrendelő ajánlatát és visszaigazolja a Szerződés létrejöttét.

 

1.6. A Készülék esetében a szerződés megkötését követően a Szolgáltató e-mail útján visszaigazolja a megrendelést. A Megrendelő a 48 óra leteltét követően mentesül az ajánlati kötöttség, illetve a szerződéskötési kötelezettség alól.

 

 

2. Szolgáltatás

 

2.1. A Szerződés alapján a Szolgáltató távfelügyeleti szolgáltatást nyújt az ÁSZF-ben és a Szerződésben rögzítettek szerint.

 

2.2. A Szolgáltató a Szolgáltatás teljesítése során harmadik személy közreműködését is igénybe veheti és a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint az Ügyfélről személyes adatokat harmadik személynek átadhat.

 

2.3. A Szolgáltató adatbázisa tartalmazza az ügyfelek lakcímét, tartózkodási helyét, elérhetőségeit (a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges), valamint az Ügyfelek hozzájárulása alapján nemüket, korukat, egészségügyi állapotukra vonatkozó információkat, kórelőzményeiket, betegségeiket, az általuk szedett gyógyszereket és egyéb, az ügyfél által az adatlapon feltüntetett Szerződés teljesítése szempontjából lényegesnek tartott információt.

 

2.4. A Szolgáltató a Készülék és az App. útján teszi lehetővé, hogy a Kedvezményezettek jelzést adjanak le. A Diszpécser Központ napi 24 órában fogadja a Készülékek és az App. jelzéseit, amelyek alapján az adott ügyfelet azonosítja, részére visszahívást indít, a jelzéseket naplózza és társítja hozzá az ügyfél által a melléklet szerint megadott adatokat. A diszpécser haladéktalanul megkezdi a segélykérés okának feltárását és megteszi a szükséges és szakmailag indokolt intézkedéseket.

Amennyiben szükséges, értesíti az ügyfél által az adatlapon megadott személyt/személyeket, cégeket, szerveket, valamint a segítségnyújtásban közreműködő egyéb szervezeteket.

 

2.5. A Szolgáltató bármely, a Szerződésben vagy jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségét kizárólag Magyarország területére köteles nyújtani és kizárólag magyar telefonszámokon (vagy az Ügyfelek és a Szolgáltató által külön és kifejezetten egybehangzóan elfogadott külföldi telefonszámon) elérhető harmadik személyek értesítését köteles megkísérelni.

 

2.6. A Készülék

2.6.1. A szolgáltatás nyújtásának feltétele, hogy Megrendelő rendelkezzen a Távfelügyelet gyakorlásához szükséges Készülékkel, továbbá a Készülékbe folyamatos használatra behelyezhető mobil adatforgalmat biztosító, bejövő hívás fogadására alkalmas SIM kártyával. A Készülék részletes leírását, specifikációját az átadott használati utasítás tartalmazza.

 

2.6.2. A Készülékbe helyezett SIM kártyát a Szolgáltató biztosítja a Készülékhez, annak vonatkozásában külön díjat nem számol fel. Adatforgalmat, elérhetőséget a Szolgáltató köteles biztosítani. A Szolgáltatót a mobilszolgáltató tevékenységi körében felmerülő problémákért, hibákért, szünetekért semmilyen felelősség nem terheli.

 

2.6.3. A Készülék egy nyakba akasztható, kérés esetén derékra vagy csuklóra erősíthető, könnyű és egyszerűen kezelhető vészjelzések leadására alkalmas elektronikai eszköz. A Készülék, a vészjelzések elküldése mellett, bejövő hívás fogadására alkalmas mobiltelefonként is működik, amely a behelyezett, Szolgáltató által nyújtott SIM kártya segítségével bármikor felhívható.

Magyarországon belül bárhol használható a készülék. Amennyiben a technikai feltételek adottak, a Diszpécser Központ a helyzetét Magyarország területén belül bárhol be tudja azonosítani a beépített GPS-nek köszönhetően, a mindenkori technológia korlátainak megfelelő pontossággal. A Készülék által nyújtott szolgáltatások közül az egyik legfontosabb az SOS gomb, amelynek megnyomásával a Diszpécser Központ felé lehet jelzést leadni. Az esésérzékelőnek köszönhetően a Készülék eleséskor automatikusan jelez a Diszpécser Központ felé. Az úgynevezett „virtuális tér” beállításával szintén automatikus riasztás érkezik a Diszpécser Központba a beállított terület elhagyása esetén.

 

2.6.4. A Megrendelő/Kedvezményezett a Szerződés megkötésével kötelezettséget vállal, hogy a Készüléket a Szerződés megszűnéséig birtokában tartja. A Készüléket a Kedvezményezett kizárólag a rendeltetésszerű használat követelményei szerint használhatja. Amennyiben a Megrendelő és a Kedvezményezett eltérő személy, úgy ennek teljesülése a Megrendelő felelőssége. A Szerződés megszűnését követően a Megrendelő köteles a Készüléket a Szolgáltató birtokába visszaadni. A Készülék nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megtérítéséért az Ügyfél felelősséggel tartozik.

 

2.6.5. A Szolgáltató köteles a Szerződés megkötése után átadni az Ügyfélnek a Készüléket és a használati és üzemeltetési utasítást, valamint a Készülék alkalmazásához kapcsolódó Appok felhasználási feltételeit. Megrendelő a Készülék átvételét az átadás-átvételi jegyzőkönyv (online vagy telefonos szerződéskötés esetén a posta vagy a futárszolgálat által ugyanezen célra rendszeresített dokumentum) aláírásával elismeri. Az Ügyfél, amennyiben bármilyen további információra és ismeretre van szüksége a Készülék használatának megkezdése, üzembe helyezése, használata és folyamatos üzemeltetése kapcsán, köteles az átadás-átvételt követő 15 napon belül jelezni a Szolgáltatónak a következő elérhetőségeken:

– 0680/818-218

– info@lifemax.hu

A Szolgáltató köteles a szükséges tájékoztatást, technikai segítséget megadni.

 

2.6.6. A Szolgáltatás havi díjának költségeit a Megrendelő köteles viselni. A Készülék és a Diszpécser Központ közötti kapcsolatteremtés költségei a Szolgáltatót terhelik (SIM kártya havidíja, mobil internet csomag havi fix előfizetési díja 50MB adatforgalomig).

 

2.6.7. A Szerződés fennállásának időszakára a Szolgáltató a Készüléket a Megrendelő/Kedvezményezett birtokába adja. A Készülék a Szolgáltató tulajdona marad. A Készüléket az Ügyfél köteles a Szerződés megszűnésétől számított 8 napon belül a Szolgáltató részére – a Szolgáltató székhelyére történő személyes vagy postai úton történő visszajuttatással – saját költségen visszaszolgáltatni. Amennyiben a Készülék visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettségnek az Ügyfél nem tesz eleget az arra előírt határidő leteltét követő 30 napon belül, úgy az Ügyfél köteles a Készülék szerződéskötéskori listaárának megfizetésére. A fizetés teljesítésének időpontjában az Ügyfél megszerzi a birtokában lévő Készülék tulajdonjogát.

 

2.6.8. A Készülékben keletkezett, nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodások javításának vagy cseréjének költsége a Megrendelőt terheli. A Szolgáltató a Készülékekben keletkezett, nem rendeltetésszerű használatból bekövetkezett meghibásodások következtében bekövetkező károkért, szerződésszerű szolgáltatás elmaradásáért nem tartozik felelősséggel.

 

2.6.9. Az Ügyfél köteles haladéktalanul tájékoztatni a Szolgáltatót a Készülékekben keletkezett meghibásodásokról és a működés esetleges hiányosságáról. A Szolgáltató ennek elmaradásának következtében, illetve a Készülék be nem jelentett meghibásodásaiból, működési hiányosságaiból fakadó károkért nem tartozik felelősséggel.

 

2.6.10. A Szolgáltató a Készülék rendeltetésszerű használata során, vagy a természetes elhasználódásnak eredményeként szükségessé váló javításokat a Szolgáltató végzi el saját költségén a Szerződésben meghatározottak szerint. A Készülék semmilyen hiányosságáért nem követelhető díjazás leszállítása, vagy díj visszafizetése.

 

2.7. Készülékekhez is kapcsolható, de önálló szolgáltatás nyújtásra is alkalmas applikációk (alkalmazások) felhasználási feltételei

LifeMax Segélyhívó (szolgáltatásnyújtásra önállóan alkalmas)

A LifeMax Segélyhívó mobilalkalmazás segítségével gyorsan kapcsolatba léphet a 24 órában rendelkezésre álló diszpécserszolgálattal. A vörös SOS gomb lenyomásával elküldésre kerül a legutóbbi mobiltelefon által bemért pozíciója az applikáció által küldött vészjelzéssel.

A vészjelzés beérkezéséhez először regisztrálnia kell az alkalmazásban. Előzetes regisztráció nélkül és a próbaidőszak lejárta után nem küldhet vészjelzést. A regisztráció során egy adatlap kerül kitöltésre, mely később bármikor módosítható az appon belül.

Az SOS gomb lenyomásával a diszpécserközpont rendszerében jelenik meg a vészjelzés. A vészjelzés leadásához internet hozzáférés szükséges! A vészjelzésre a mobiltelefonra érkező hívással reagál a diszpécserszolgálat.

Sikeres segítségkérés megvalósításához várjon a diszpécser jelentkezéséig. A vészjelzés leadása kiegészítő lehetőség, életveszélyt okozó helyzetben nem helyettesíti az Országos Mentőszolgálat riasztását!

A vészjelzés tartalma: az Ön földrajzi pozíciója, az Ön által regisztrált adatok (Név, telefonszám, egészségügyi adatok, kiegészítő kapcsolattartási és egyéb megadott adatok).

A regisztrálással Ön beleegyezik abba, hogy ezeket az információkat megosztja a LifeMax Egyesülettel az alkalmazással történő segélykérés esetén. A LifeMax Egyesület garantálja, hogy ezeket az adatokat csak a segélykérés aktiválásakor használja fel, és csak a segítségnyújtáshoz szükséges mértékben adja ki az Ön által megadott értesítendők és szükség esetén a segítségnyújtásban résztvevő hatóságok részére.

Az adatkapcsolat díja a mobilszolgáltató tarifája szerint kerül felhasználásra.

 

A felhasználó elismeri, hogy a segítségnyújtás sikerét számos tényező befolyásolhatja, és a segítségnyújtók kiérkezési ideje az incidens helyétől és számos más eseményektől függően változhat.

Az alkalmazással való visszaélés és ezzel mások életének, egészségének, testi épségének veszélyeztetése büntetőjogi felelősségre vonást eredményezhet!

A felhasználó által feltöltött adatok helyessége, azok naprakészsége a felhasználó felelőssége. Adatmódosításra az applikáción és az ügyfélszolgálaton keresztül is lehetőséget biztosítunk.

LifeMax Gondoskodó

Az alkalmazás fő funkciója az, hogy a felhasználó figyelemmel kísérhesse az ahhoz csatlakoztatott segélyhívásra alkalmas eszköz(öke)t (jelzőkészülék, Segélyhívó applikáció).

Több ügyfél jelzőkészülék vagy Segélyhívó applikáció is csatlakoztatható hozzá. A LifeMax Gondoskodó app használata ingyenes.

Letöltést követően regisztrálni szükséges. Ehhez egy valós, használatban lévő e-mail cím szükséges.

Belépést követően a kezdőlap közepén térkép jelenik meg. Fent a regisztrációkor megadott e-mail cím. Alul négy funkció gomb. A térképen a kis képre koppintással tudja kiválasztani a letöltő, hogy ha több eszközt is felügyel, éppen melyiket látja.

Az értesítések funkció gombra kattintással találja meg a felhasználó az adott jelzőkészülékről vagy Segélyhívó appról beérkezett értesítéseket. Itt annak az eszköznek a jelzés története lesz olvasható, amelyiket kijelölte a kezdőlapon.

A diszpécser gomb megnyomásával két lehetőség adódik, hívja a diszpécsert gomb, mellyel diszpécserközpont ügyeleti telefonszámát lehet hívni azonnal, továbbá teendők segítségnyújtás esetén alatt hasznos információkat találunk.

A beállítások funkció gomb alpontjai:

Csatlakoztasson új eszközt: Itt adja meg a csatlakoztatni kívánt eszköz kódját. Ha jelzőkészülékről van szó, azt a dobozra ragasztott címkén megtalálja a kedvezményezett, tőle el tudja kérni a gondoskodó app használója. Ha Segélyhívó appot akar csatlakoztatni, akkor az a Segélyhívó appban ki van írva.

Értesítések: Itt tudja ki és bekapcsolni, hogy mely jelzés típusról kap majd értesítést.

Ügyfelek: Itt kerül listázásra minden addig csatlakoztatott ügyfél. A ceruza ikonra kattintva tudja az adatait szerkeszteni, ami a diszpécser rendszerbe befut jóváhagyásra. A kis térképjelre kattintva GEO kerítést tud beállítani. A ceruza jelre kattintva képet tud feltölteni. A kép megjelenése kis időt igényel.

 

 

3. A Szolgáltatóra vonatkozó további jogok és kötelezettségek

 

3.1. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az Ügyfelet ért azon károkért, amelyek az alábbi okok miatt következtek be:

– az Ügyfél az ÁSZF-ben, illetve a Szerződésben foglaltakat nem tartja be;

– az Ügyfél szándékosan vagy gondatlanságból eredő mulasztást követ el;

– a Szolgáltatónak fel nem róható okból a Szolgáltatás igénybevétele nem a megfelelő módon történik vagy meghiúsul, ideértve a mobilszolgáltatás hibáját is;

– harmadik személy az Ügyfél terhére a Szolgáltatással kapcsolatos visszaélést követ el.

 

3.2. A távfelügyeleti szolgáltatás csak akkor működőképes, ha a rendszer működéséhez szükséges telefon- és internet vonalak, GPS és egyéb rendszerek is működőképesek. A híváshoz, adatbeszerzéshez és GPS jeladáshoz szükséges, harmadik személyek által működtetett informatikai rendszerek hibáiból keletkező károkért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik.

 

3.3. Amennyiben a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit a Szolgáltató saját érdekkörében felmerülő okból nem tudja teljesíteni, úgy köteles a Megrendelőt haladéktalanul, igazolható módon értesíteni. Az értesítést követően a szolgáltatás nyújtásának elmaradásáért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik. A Szolgáltatás 15 napot meghaladó kimaradása esetén a Megrendelő jogosult a kimaradás időszakára vonatkozó időarányos díjat visszakövetelni.

 

3.4. A Készülék Szolgáltatónak fel nem róható üzemzavarának, hibájának tartama alatt bekövetkezett – Megrendelőt, és/vagy Kedvezményezettet ért – károkért a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

 

3.5. Szolgáltató köteles a szolgáltatási díjfizetéssel érintett időszak (hónap, év) kezdetét legalább 8 nappal megelőzően a Megrendelő részére a szolgáltatási díjról számlát kiállítani és elektronikus formában megküldeni. Kártyás fizetés választása esetén a Szolgáltató díjfizetési értesítést küld elektronikus formában az Ügyfél által a szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződésben megadott elektronikus elérhetőségre.

Ebben az esetben a számla kiállítása, valamint annak megküldése a pénzügyi teljesítést követően történik. A szolgáltatási díj fizetési határideje a szolgáltatási díjfizetéssel érintett időszak első napját megelőző nap. A szolgáltatási díjfizetéssel érintett időszak a 4.5. pontnak megfelelően a Szerződés megkötésének napjától számított (a Megrendelő választása szerint) egy hónap vagy egy év.

 

3.6. A Készülékről és az App.-ról történő segélyhívás esetén Szolgáltató köteles – Megrendelő eltérő utasítása kivételével – a Szerződésben felsorolt magánszemélyeket a megadott sorrendben felhívni az elsőként elérhetőig. Sikertelen hívás esetén a Szerződésben felsorolt valamennyi természetes személy megadott telefonszámát legalább egy alkalommal köteles a Szolgáltató tárcsázni, ezt követően az elsőként megjelölt természetes személynek a Diszpécser Központ visszahívását kérő SMS-t küldeni. Jelen ponttól eltérően, amennyiben a Szolgáltató részéről eljáró személy a számára ismertté váló körülmények alapján indokoltnak látja, belátása szerint jogosult értesíteni egy esetleges veszélyhelyzet elhárítására jogosult és/vagy alkalmas személyt, illetve hatóságot, egyéb szervet (mentők, rendőrség, tűzoltóság stb.) és átadni az értesített fél részére az értesített fél által igényelt adatokat (ideértve estlegesen az Ügyfelek egyes személyes adatait).

 

3.7. Szolgáltató jogosult a Készülék és a Diszpécser Központ közötti telefonbeszélgetéseket rögzíteni, és azokat 5 év időtartamon belül megőrizni, mely időtartam alatt a Szolgáltató köteles a Megrendelő írásbeli kérelmére vagy hatósági kérelemre a vele folytatott beszélgetés hanganyagát a Megrendelő vagy a hatóság rendelkezésére bocsátani az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 RENDELETE 6. cikk (1) bekezdés alapján.

 

3.8. Szolgáltató jogosult a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítéséhez harmadik személy közreműködését igénybe venni. A Szolgáltató az igénybe vett személy magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el.

 

3.9. A Szolgáltató köteles a Készülékben és az App.-ban bekövetkezett hibákat, üzemzavarokat, annak bejelentésétől számított 5 napon belül kijavíttatni, illetve elhárítani. A Készülék esetében ez a határidő abban az esetben köti a Szolgáltatót, ha a Szolgáltató által erre felajánlott időpontot az Ügyfél elfogadja, és ezen időpontban biztosítja a Szolgáltató teljesítéséhez szükséges körülményeket (így különösen a Készülék hozzáférhetőségét). A helyszínen rövid időn belül ki nem javítható hiba esetén cserekészüléket ad és azt üzembe helyezi. Az App.-ok esetében a Google vagy az Apple által elfogadásra kerülő módosítások jóváhagyása 0-5 munkanapon belül történnek meg. A Szolgáltató az App.-ban bekövetkezett hibák, üzemzavarok elhárításra vonatkozó határidejét ezen időszak meghosszabbítja.

 

3.10 A Szolgáltató jelen Szerződés szerinti tevékenysége nem személy- illetve vagyonvédelmi szolgáltatásra irányul.

 

3.11. A szolgáltatás folyamata

 

3.11.1. A Készüléken és az App.-ban az SOS gomb megnyomásával kezdeményezhető vészjelzés. Elesés érzékelésekor (kizárólag Készülék alkalmazása esetén), vagy virtuálisan beállított kerítés esetén (a megadott tér elhagyásakor),vagy pitvarfibrilláció előre jelzésre alkalmas okoseszköz csatlakoztatása esetén, pitvarfibrilláció jelzésére (csak App. alkalmazása esetén) automatikusan jelzés fut be a Diszpécser Központba, mellyel egyidejűleg a Készülék megküldi a Diszpécser Központ részére a Készülék helyzetét meghatározó GPS koordinátákat.

 

3.11.2. A Készülékről érkezett jelzés fogadásával egyidejűleg a Diszpécser Központ a Kedvezményezettet azonosítja, miközben a szoftver megjeleníti az Ügyfélről az általa korábban megadott információkat.

 

3.11.3. A jelzés fogadását követően a Diszpécser Központ a lehető leghamarabb kapcsolatba lép az Ügyfél készülékével. A Kedvezményezettel folytatott beszélgetés alapján és a Kedvezményezett utasításainak a körülményeknek megfelelő figyelembevételével a diszpécser hívja a telefonbeszélgetés során meghatározott, a mellékletben feltüntetett személy(eke)t, továbbá a megítélése szerint súlyos vagy közvetlen veszélyhelyzet esetén a veszélyhelyzet elhárítására jogosult és/vagy alkalmas személyt, illetve hatóságot, egyéb szervet (mentők, rendőrség, tűzoltóság stb.) értesíti.

 

3.11.4. A Készülékről és az App.-tól fogadott értesítés esetében a Szolgáltató a Szerződésben felsorolt valamennyi természetes személy megadott telefonszámát legalább egy alkalommal tárcsázza, amíg elér valakit. Ha senkit nem ér el, akkor az elsőként megjelölt természetes személynek a Diszpécser Központ egy visszahívását kérő SMS-t küld.

 

3.12. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF feltételeit részben vagy egészben egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a nyilvánosságra hozatalakor megjelölt időpontban lép hatályba. A Szolgáltató köteles a módosított ÁSZF-et a módosítás hatályba lépése előtt legalább 15 nappal nyilvánosságra hozni. A Megrendelő jogosult a Szerződést felmondani (és amennyiben a Szolgáltató a teljesítését még nem kezdte meg, attól elállni) a 4.5. pont szerinti folyamatban lévő díjfizetési időszak utolsó napjára, amennyiben az ÁSZF-et a Szolgáltató számára (megítélése szerint) hátrányosan módosította.

 

3.13. A Szolgáltató vállalja, hogy az első díjtétel beérkezésének könyvelését követően 3 munkanapon belül postára adja (vagy átadja a futárszolgálatnak) az aktivált Készüléket a Kedvezményezett adataival feltöltve.

 

 

 

4. Az Ügyfelekre vonatkozó további jogok és kötelezettségek

 

4.1. A Megrendelő köteles a mindenkor hatályos ÁSZF-et és annak mellékleteit, valamint a Szerződés rendelkezéseit a Kedvezményezettel megismertetni.

 

4.2. Az Ügyfél a Szolgáltatást kizárólag a Készülék és az App. előírt működtetése mellett veheti igénybe és köteles azt rendeltetésszerűen használni. Az Ügyfél köteles megakadályozni, hogy a Készülékhez és az App.-hoz illetéktelen személyek hozzáférjenek. Ügyfél köteles a birtokában lévő Készülék és az App., valamint a SIM kártya folyamatos rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotát biztosítani (azzal, hogy az esetleges hibák, hiányosságok és sérülések felmerültét köteles jelezni a Szolgáltatónak), amely kötelezettsége elmulasztásának következményeit maga viseli.

 

4.3. Az Ügyfél köteles tartózkodni a Készülék és az App. átalakításától, módosításától, valamint üzemeltetési módjának és beszabályozásának bármilyen megváltoztatásától. Az ebből eredő károkért az Ügyfél felelőssággel tartozik.

 

4.4. A Készülékben keletkezett hibát vagy sérülését, illetve az App. hibáját, szoftverének IT sérülékenységét (amennyiben felfedezi) az Ügyfél a Szolgáltatónak haladéktalanul köteles bejelenteni.

 

4.5. Az Ügyfél köteles a Szolgáltatás igénybevételéért a nyilvánosan elérhető díjszabásban a Szerződés megkötésének időpontjában, vagy az 5.4. pont szerinti módosításban meghatározott szolgáltatási díjat megfizetni. A Szolgáltató jogosult arra, hogy egyoldalúan meghatározzon olyan körülményeket (így különösen a Kedvezményezett egészségi állapotával, vagyoni- vagy családi helyzetével vagy társadalmilag fontos tevékenységével kapcsolatban), amik fennállása esetén kedvezményt biztosít a Megrendelő számára, mely kedvezmények mindenkori mértékéről és feltételeiről a Szolgáltató: szerződéskötés menüpont alatt ad tájékoztatást. A Szolgáltató jogosult belátása szerint, előzetes tájékoztatás nélkül módosítani vagy megszűntetni a jelen pontban hivatkozott kedvezményeket. Az Ügyfél nyilatkozata szerint szabadon választhat a különböző díjfizetési periódusok közül:

  • Éves díjfizetés
  • Havi díjfizetés

 

4.6. Amennyiben az Ügyfél a választott díjfizetési periódust meg kívánja változtatni, és ezt a Szolgáltató felé az új díjfizetési periódussal érintett időszak kezdetét megelőzően legalább 30 nappal írásban bejelenti, úgy az új díjfizetési periódus az előző, díjjal rendezett időszakot követően (azaz azon időszak utolsó napja után, aminek tekintetében a Szolgáltató részére a díj maradéktalanul megfizetésre került) kerül alkalmazásra (a határidő elmulasztása esetén pedig ezen későbbi díjfizetési periódust követően kerül alkalmazásra).

 

4.7. Az Ügyfél köteles a Szolgáltatással összefüggő adatközlési kötelezettségének valós adatok szolgáltatásával eleget tenni. Köteles a valótlan, illetve félrevezető adatok szolgáltatásától tartózkodni. Az Ügyfél köteles a Szerződésben értesítendő személyek nevét és elérhetőségét pontosan megadni. Az Ügyfél által megadott adatok pontatlanságaiból eredő károkért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik. Az Ügyfél köteles továbbá a Szerződésben megjelölt magánszemélyekkel az ÁSZF és a Szerződés tárgyát és tartalmát megismertetni. A Szolgáltatót nem terheli felelősség a valótlan, illetve félrevezető adatokra visszavezethetően bekövetkezett eseményekért, károkért.

 

4.8. Az Ügyfél a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges valamennyi tény, adat, körülmény megváltozását – ha az előre látható – a változás bekövetkezése előtt harminc nappal, ha pedig a változást ennél rövidebb határidőn belül lehet előre látni, a felismeréstől számított három napon belül, az előre nem látható változást pedig bekövetkezése után huszonnégy órán belül a Szolgáltatónak bejelenteni. Az Ügyfél felel az adatközlési kötelezettségének megszegésével a Szolgáltatónak okozott kárért. A Szolgáltató nem felel azért a kárért, amely az Ügyfelet az adatszolgáltatás elmulasztása, késedelmes teljesítése vagy hibás tartalma miatt érte. Az Ügyfél felelőssége akkor is fennáll, ha adatközlése, a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos nyilatkozata nem felel meg a valóságnak. A Megrendelő az adatközlést írásban (postai úton vagy elektronikus formában) teljesítheti a Szolgáltató felé.

 

4.9. Az Ügyfél a Készüléket és az App.-ot a próbajelzések kivételével kizárólag indokolt esetben jogosult híváskezdeményezésre használni. Indokolatlan vagy véletlen – akár a Megrendelőnek fel nem róható – jelzés és/vagy hívás esetén az esetleges hatósági és egyéb intézkedés költségét Megrendelő viseli, és köteles Szolgáltató részére megtéríteni valamennyi olyan a Szolgáltatónál felmerülő teljes kárt, illetve minden egyéb költséget, ami az indokolatlan vagy véletlen hívás következményeként bekövetkezett.

 

4.10. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szerződésben megjelölt személyek elérhetetlenségéből, az értesített személyek értesítést követő magatartásából és az ebből fakadó hatósági és egyéb intézkedés elmaradásából eredő károkért. Szolgáltató kötelezettsége az értesítésekkel kapcsolatban kizárólag a Megrendelő által megjelölt személyekkel történő telefonos kapcsolatfelvétel megkísérlésére, sikeres telefonhívás esetén a rendelkezésére álló adatok közlésére terjed ki.

 

4.11. Kedvezményezett köteles naptári havonta egy alkalommal próbajelzést kezdeményezni a Diszpécser Központ felé. A kapcsolat létesítésének bármilyen okból bekövetkezett elmaradása miatt köteles a Szolgáltatót telefonon, e-mail-ben vagy írásban haladéktalanul értesíteni. A próbajelzés elmaradása esetén az Ügyfél a Készülékben vagy az App.-ban felmerült hibák, vagy bekövetkezett károk miatt kártérítési igényt nem jogosult a Szolgáltatóval szemben érvényesíteni. A Szolgáltató jogosult (de nem köteles) jelen pont szerinti próbajelzés kezdeményezésére az Ügyfelet felhívni, annak elmaradására figyelmeztetni.

 

4.12. Az Ügyfél a Szerződésben, illetve az ÁSZF-ben rögzített kötelezettségeinek elmulasztásával, illetve megszegésével okozott károkért felelősséggel tartozik.

 

 

 

5. A szolgáltatási díj

 

5.1. Az Ügyfél a folyamatos szolgáltatásért a Szerződés típusának megfelelően meghatározott havi vagy éves szolgáltatási díjat köteles fizetni. Az App. letöltése ingyenes, de az alkalmazáson belül bizonyos többletszolgáltatások kizárólag az alkalmazáson belüli vásárlás útján, az Ügyfél erre irányuló kifejezett ráutaló magatartása útján érhetőek el.

 

5.2. A díjfizetési kötelezettség kezdő időpontja a szerződéskötés napja. Megrendelő a szolgáltatási díjat előre köteles Szolgáltató részére megfizetni. A Szerződés létrejöttét követő 8. napon válik esedékessé a Szolgáltató részére fizetendő első időszaki díj, majd e naptól számítva a 4.5. pont szerint választott időtartam elteltével válik esedékessé a következő azonos hosszúságú időtartamra fizetendő szolgáltatási díj.

 

5.3. Szolgáltató a számlát az esedékesség előtt 8 nappal küldi meg a Megrendelő részére. Megrendelő fizetési kötelezettsége a szolgáltatás folyamatosságából következően abban az esetben is fennáll, amennyiben a Szolgáltató számlája a fizetési határidő utolsó napjáig nem érkezik meg hozzá. A számla hiányát a teljesítést követően a Megrendelő írásban köteles a Szolgáltatónak jelezni. A díjfizetés a Szerződésben rögzített számlaszámra teljesíthető.

 

5.4. Szolgáltató jogosult a szolgáltatási díjat a Megrendelőhöz címzett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával módosítani. Ezt az írásbeli nyilatkozatot legalább 15 nappal a (4.5. pont szerinti) díjfizetési periódus utolsó napja előtt kézbesíteni kell a Megrendelőnek. A szolgáltatási díj Szolgáltató általi egyoldalú módosítása nem érinti a Szolgáltatás nyújtását arra az időszakra, amelynek tekintetében az Ügyfél az ellenértékét (szolgáltatási díjat) már megfizette, a Szolgáltatás díjának módosult összege az ezt követő (4.5. pont szerinti) díjfizetési periódus vonatkozásában alkalmazandó először. Amennyiben Megrendelő a szolgáltatási díj módosítását nem fogadja el, úgy jogosult a Szerződést az értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül ezen értesítés kézhezvételének időpontjában folyamatban lévő (4.5. pont szerinti) díjfizetési periódus utolsó napjára következmény nélkül felmondani.

 

5.5. Megrendelő 30 napot meghaladó fizetési késedelme esetén a Szolgáltató jogosulttá válik a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amely jognyilatkozat hatályosulásától a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségek nem terhelik, az intézkedések elmaradása által okozott károkért felelősséggel nem tartozik. Jelen bekezdés szerinti felmondási jogot a Szolgáltató mindaddig gyakorolhatja, amíg az Ügyfélnek a Szolgáltatóval szemben lejárt tartozása van. A Szerződés megszűnése nem érinti a Megrendelőnek a Szolgáltatóval szembeni (különösen fizetési) kötelezettségeinek fennálltát, határidejét és esedékességét. A Szolgáltató jogosult mindaddig megtagadni olyan Szerződés megkötését, ahol a Megrendelő és/vagy a Kedvezményezett olyan személy, akivel fennálló lejárt pénzkövetelése áll fenn vagy akivel szembeni korábban fennállt pénzkövetelésének érvényesítése fizetési meghagyásos vagy peres eljárás útján történt meg.

 

5.6. A Készülék tekintetében a Megrendelő és a Szolgáltató között bérleti jogviszony jön létre, a Szerződés hatályban léte alatt mindazon időszak időtartamára, amire a szolgáltatási díj megfizetésre kerül. A Készülék Ügyfél általi birtoklásának és használatának joga megszűnik a Szerződés megszűnésével egyidejűleg és annak Szolgáltató részére történő visszaszolgáltatásának szabályait a 2.6.7. pont tartalmazza.

 

5.7. Abban az esetben, ha a bérelt Készülék nem rendeltetésszerű használatból adódóan hibásodik meg, annak a javíttatási költsége az Ügyfelet terheli, továbbá ha az eszköz javíthatatlanná válik az Ügyfélnek betudható okok miatt, vagy bérlési jogosultsága megszűnik, és nem adta át a Készüléket sértetlen állapotban, annak összes kiegészítőjével a Szolgáltató részére, az ügyfél kötelessé válik a Készülék listaárának megfizetésére.

 

5.8. SimplePay Kártya regisztrációs nyilatkozat

A SimplePay szolgáltatáson keresztül a Szolgáltató lehetővé teszi, hogy bankkártyaadatok egyszeri megadásával visszatérő jelleggel történjen meg a szolgáltatási díj megfizetése a Szerződés alapján. Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay (OTP Mobil Kft.; székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.; cégjegyzékszáma: 01-09-174466; adószáma: 24386106-2-42) által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Megrendelő, mint vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Ennek megfelelően az egyes díjfizetési periódusok kapcsán fizetendő ellenérték megfizetését a Megrendelőnek nem kell minden esetben külön kezdeményeznie, hanem előzetes hozzájárulása alapján a Szolgáltató kezdeményezi a fizetést.

Az Ismétlődő fizetés választásával a Megrendelő előzetesen hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően a Szolgáltató webshop-jában (www.lifemax.hu) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és a Megrendelő tranzakciónkénti külön további hozzájárulása nélkül a Szolgáltató által kezdeményezve történjenek.

Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Szolgáltató, sem a SimplePay nem fér hozzá. A Szolgáltató által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Szolgáltató felel, azt a Szolgáltató a hiba igazolt felmerüléséről való tudomásszerzését követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül visszatéríti.

 

6. Felelősség korlátozása

 

6.1. Felek megállapodnak, hogy bármely Fél szerződésszegésével a másik Félnek okozott kár megtérítésére vonatkozó kötelezettségét káreseményenként a havi szolgáltatási díj tízszeres összegére korlátozzák, mindazon esetekben, amelyek tekintetében ez nem ütközik jogszabály eltérést nem engedő rendelkezésébe.

 

6.2. Felek a szolgáltatási díjat a jelen pontban rögzített felelősségkorlátozásra tekintettel állapították meg.

 

6.3. Vis Maior-nak tekintendő, és így egyik szerződő fél sem felelős a Szerződésben foglalt valamely kötelezettség teljesítésének elmaradásáéért, hibájáért vagy késedelméért, amennyiben annak közvetlen vagy közvetett oka vagy indoka olyan körülmény ami az adott Szerződő fél érdekkörén észszerűen kívül esik, ideértve különösen, a természeti csapást; földrengést; tűzvészt; áradást; extrém időjárást; háborút; közrendi vagy katonai zavargást; terrorcselekményt; szabotázst; sztrájkot; járványt; karantént; egyéb korlátozását a mozgás szabadságának; tüntetést; áramkimaradást; e Szerződő fél érdekkörén észszerűen kívül eső számítógépes üzemzavarokat és hasonló körülményeket amik közüzemi szolgáltatások, szállítás, számítógépek (hardware és software) vagy telekommunikációs szolgáltatások elvesztésével vagy hibás működésével járnak; munkaügyi vitákat; polgári, közigazgatási vagy katonai hatósági aktusokat; vagy munkaerő, alapanyag felszerelés vagy szállítási lehetőségek rendelkezésre állásának a hiányát. A Szolgáltató Vis Maior esetében egyoldalúan azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést.

 

6.4. Szolgáltató nem felel a rendvédelmi szervek, az orvosi, illetve technikai segítség elmaradásáért, vagy késedelmes teljesítéséért.

 

7. Szerződés időtartama és megszüntetése

 

7.1. Felek a Szerződést, annak aláírásától kezdődően határozatlan időre kötik, ide nem értve azon eseteket, amikor az Ügyfél a 11. pont rendelkezései szerint határozott idejű szerződés megkötését választja. Ebben az esetben a Szerződés időtartama és egyéb alkalmazandó rendelkezések a 11. pont szerint kerülnek meghatározásra.

 

7.2. A szolgáltatás a díjjal rendezett időtartamra vonatkozik, mely minden díjfizetéssel automatikusan, a következő díjfizetési periódussal meghosszabbodik.

 

7.3. Jelen szerződés megszűnik a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott esetekben.

 

7.4. A felmondási idő 15 nap, a felmondás a díjjal fedezett időszak végére szólhat. A felmondást a Szolgáltató, illetve a Megrendelő a másik féllel írásban köteles közölni. A Szerződés a felmondási nyilatkozat kézhezvételét, e-mail címen megküldött felmondási nyilatkozat esetén pedig annak a címzett részére történő megérkezését követően, a díjjal fedezett időszak utolsó napján szűnik meg.

 

7.5. Amennyiben valamelyik fél a Szerződésben foglalt lényeges kötelezettségét súlyosan és ismételten megszegi, úgy a másik fél jogosult a szerződést írásban azonnali hatállyal felmondani. Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségével késedelembe esik. A fizetési felszólításokat a Szolgáltató jogosult a Megrendelő részére papír alapon vagy e-mail útján megküldeni. Szolgáltató jogosult továbbá a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Ügyfél a bérelt Készüléket megrongálja, a Készüléket vagy az App.-ot nem rendeltetésszerűen, nem szerződéses célnak megfelelően használja. Szerződő felek rögzítik, hogy a Megrendelő az 5.4. pontban foglaltak szerint, az ott rögzített feltételek fennállása esetén felmondhatja a Szerződést.

 

7.6. Szerződő felek a Kedvezményezett személyét illetően bekövetkezett halálesetet a Szerződés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:180. § (1) szerinti lehetetlenné válásának tekintik, amely esetben a Szerződés ennek Szolgáltató felé írásban történő bejelentése napján szűnik meg.

 

7.7. A Kedvezményezett halála esetén a Megrendelő vagy jogutódja köteles a Szolgáltatót a lehető legrövidebb időn, de legkésőbb 48 órán belül értesíteni.

 

7.8. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződés a díjjal fedezett időszak alatt szűnik meg, vagy kerül megszüntetésre, a Szolgáltatónak díj visszafizetési kötelezettsége csak abban az esetben keletkezik, ha a Szerződést a Megrendelő, a Szolgáltató szerződésszegése miatt szünteti meg azonnali hatállyal. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles az azonnali hatályú megszüntetést követő időszakra eső, részére már ténylegesen megfizetett díj visszafizetésére a Megrendelő részére.

 

7.9. A Készülék kézhezvételétől számított 1 hónapon belül indokolás nélküli elállási jog – a szolgáltatás nyújtásának megkezdése esetén felmondási jog – illeti meg a Megrendelőt a Szerződés tekintetében. Ennek megfelelően a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglalt fogyasztói elállási jog is a Szerződés része. A szerződés megszűnése esetén – ideértve a jelen pont szerinti elállási jog gyakorlását is – a Készüléket a Megrendelő saját költségén köteles a Szolgáltató fent meghatározott székhelyére visszaküldeni. A Megrendelő felel a Készülék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért. A jelen pont szerinti felmondási jog a fogyasztónak nem minősülű Megrendelőt nem illeti meg.

 

8. Személyes adatok kezelése

 

8.1. Szolgáltató kijelenti, hogy számára elsődleges szempont a Megrendelő, illetve Kedvezményezett által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme. Ezért a Szolgáltató a Megrendelő, illetve Kedvezményezett személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, azokat csak a közvetlen vészhelyzet esetén értesítendő szerveknek (mentők, tűzoltók, rendőrség), a veszélyhelyzet sikeres elhárításának céljából adja át.

 

8.2. A Szolgáltató köteles a hatályos Adatkezelési Tájékoztatóját az Ügyfelekkel megismertetni, továbbá a Szerződés megkötéséhez, valamint a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatkezelésekhez az Ügyfelek hozzájárulását beszerezni.

 

8.3. Amennyiben a Megrendelő harmadik személy Kedvezményezett javára rendeli meg a szolgáltatást és köti meg a Szerződést, úgy a Megrendelő köteles arra, hogy a Kedvezményezettet a Szerződés megkötéséről, a Szerződés lényeges elemeiről, és a Szerződés megkötése során a Kedvezményezettre vonatkozóan a Szolgáltató részére megadásra kerülő személyes adatok tekintetében (elsősorban az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakról) tájékoztassa. Amennyiben a Kedvezményezett és a Megrendelő személye nem azonos, a Megrendelő a Szerződés aláírásával büntetőjogi felelőssége tudatában kinyilvánítja, hogy Kedvezményezett teljes körűen meghatalmazta az adatainak kezelésére és a Szerződés megkötésére. Amennyiben a Megrendelő a Kedvezményezett képviseletében kívánja megadni a személyes adatokat a Szolgáltató köteles vizsgálni, hogy képviseleti joga kiterjed-e ezek megtételére.

 

8.4. A személyes adatok kezelésével és védelmével kapcsolatban a Szerződésben és az Adatkezelési Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és Európai Parlament és a Tanács (EU), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 számú rendelete (a továbbiakban: GDPR) irányadóak.

 

8.5. SimplePay – adattovábbítás

A LifeMax Egyesület (4028 Debrecen, Simonyi út 14.) adatkezelő által a www.lifemax.hu felhasználói adatbázisában tárolt személyes adatok átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. részére. Az adatkezelő által továbbított adatok az alábbiak: név, email cím, telefonszám, számlázási adatok, szállítási adatok. A SimplePay Adatkezelési Tájékoztatója az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

9. Együttműködés, tájékoztatás és Szerződés megkötésének folyamata

 

9.1. Az Ügyfél és a Szolgáltató a Szerződésből eredő szerződéses kapcsolatuk során kötelesek egymással együttműködni. Ennek érdekében a Szolgáltatás szempontjából jelentős tényekről, körülményekről, változásokról egymást kötelesek késedelem nélkül tájékoztatni, egymásnak megadni minden olyan adatot és információt, amelynek közlése a Szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséhez szükséges.

 

9.2. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződésben megjelölt elektronikus elérhetőségüket rendszeresen figyelemmel kísérik, az ennek elmaradásából származó – jelen jogviszonnyal kapcsolatos – eseményekért a felelősség a mulasztó felet terheli, a másik felet felelősség nem terhei. Elektronikus szerződéskötés esetén a szerződéssel kapcsolatos bármilyen jellegű módosítás elektronikus formában történik.

 

9.3. Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződéssel kapcsolatos bármilyen kérdés, igény, jogvita vagy per esetén a magyar jog az irányadó.

 

9.4. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitájukat elsősorban békés úton kísérlik meg rendezni, amennyiben ez eredménytelennek bizonyul, úgy értékhatártól függően kikötik a Debreceni Járásbíróság, illetve a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét, amennyiben ez fogyasztói jogot, vagy más eltérést nem engedő szabályt nem sért.

 

10. Kommunikáció

 

10.1. Postai kézbesítés esetén a kézbesítés napjaként a Felek a tértivevényen megjelölt nap vagy a kézbesítés megkísérlésének napja, ha a címzett az átvételt megtagadta, míg kétszeri sikertelen kézbesítés esetén (ha a küldemény „nem kereste”, „címzett ismeretlen”, „cím elégtelen” vagy „elköltözött” jelzéssel érkezett vissza a feladóhoz) a második postai kézbesítés megkísérlésének napját követő ötödik munkanap.

 

10.2. Levél személyes vagy futárral történő kézbesítése esetén kézbesítés napjaként, a címzett képviselője, illetve kézbesítéseket átvevő munkatársa által aláírt átvételi elismervény dátumát fogadják el.

 

10.3. E-mail üzenet esetén kézbesítés napjaként (a Felek közötti vita esetén), az elküldés napját fogadják el, amennyiben a küldő fél az e-mail kézbesítéséről visszaigazolást kapott.

 

11. A határozott időtartamú Szerződésre vonatkozó különös feltételek

 

11.1. A Szolgáltatás vonatkozásában jelen ÁSZF alapján határozott időtartamú szerződés 12 vagy 24 hónapra köthető. Abban az esetben, ha a Megrendelő határozott idejű Szerződést köt a Szolgáltatóval a szolgáltatás tekintetében, akkor a Megrendelő a következő linken elérhető kedvezmények nyújtását vállalja szerződéskötés menüpont alatt (a továbbiakban az adott ügyfelet a határozott idejű Szerződés választására tekintettel megillető kedvezmény: „Hűségkedvezmény”).

 

11.2. Amennyiben a Hűségkedvezmény nem egyszeri díj kapcsán kerül meghatározásra, úgy az kizárólag a Szerződés határozott időtartamára illeti meg az Ügyfelet (így a Szerződés helyébe lépő határozatlan idejű szerződés hatálya alatt nem).

 

11.3. A Megrendelő a nyilvánosság felé történő kommunikációja során úgy is hivatkozik a határozott idejű Szerződésre, mint „hűségidős” szerződés vagy előfizetés, a határozott időre pedig úgy is, mint „hűségidő”. A „hűségidő” ebben az esetben a határozott idejű szerződés időbeli hatálya.

 

11.4. A Megrendelő jogosult a Szerződést az ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseknek megfelelően – így különösen a 7.4. és 7.10. pontokban rögzített szabályok szerint – 30 napos felmondási határidővel felmondani, azzal, hogy amennyiben a Kedvezményezett halálán vagy a Szolgáltató indokolás nélküli felmondásán vagy Szolgáltató szerződésszegésén vagy egyoldalú szerződésmódosításán vagy a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésén kívüli okból szűnik meg, úgy a Megrendelő köteles visszafizetni a Szolgáltató részére a Szolgáltató által biztosított Hűségkedvezmény teljes összegét a Szerződés megszűnésének napjáig azzal, hogy a Szerződés megszűnéséhez egyéb az Ügyfélre hátrányos jogkövetkezmény nem fűzhető.

 

11.5 Az írásbali felmondás közlésének hatályosúlása szempontjából az ÁSZF 10. pontjában leírtak az irányadóak.

 

11.6. A határozott időtartamú Szerződés helyébe a meghatározott idő elteltével határozatlan időtartamú Szerződés lép (amire nem alkalmazandóak a jelen címben szereplő rendelkezések), kivéve, ha a Megrendelő egyoldalúan – vagy a Megrendelő és a Szolgáltató közös akarattal – a határozott idő lejártát megelőzően írásban nyilatkozik arról, hogy a határozott idő leteltével a szerződést megszünteti.

 

11.7. A határozott idő a Szolgáltatás nyújtásának első napjától kezdődően számítandó. Nem számít bele a határozott időtartamba a szünetelés, szüneteltetés, korlátozás és felfüggesztés időtartama, ha az az Ügyfél érdekkörében felmerülő okból történt.

 

11.8. Nem lép határozatlan időtartamú előfizetői szerződés a határozott időtartamú szerződés helyébe, ha a Szerződés Támogatott Jogviszony igénybevételére vonatkozik.

 

11.9. A határozott idő leteltét megelőző 90 napban a Szolgáltató egy alkalommal számla mellékletében, vagy a szolgáltatás jellegéhez igazodó elektronikus úton értesíti az Ügyfelet a határozott idejű szerződés határozatlan időtartamúvá alakulásának időpontjáról, valamint a Szolgáltatónál elérhető, az Ügyfél határozott idejű Szerződéséhez hasonló szolgáltatási tartalommal bíró, határozott időtartamú Szerződési ajánlatokról, amennyiben ilyen adott időpontban elérhető.

 

11.10. A Felek a határozott idejű szerződés időtartamának meghosszabbításáról a Szerződés megkötésekor és az Ügyfél kifejezett nyilatkozata esetén a határozott idő elteltét megelőzően szerződésmódosítással dönthetnek.

 

12. Záró rendelkezések

 

12.1. Szolgáltató jogosult címének megváltozását, továbbá a jelen jogviszonyt érintő valamennyi adatváltozást, értesítést, tájékoztatást a honlapján (www.lifemax.hu) történő közzététel útján Megrendelővel közölni.

 

12.2. A postai úton ajánlott vagy tértivevényes levélben megküldött írásbeli nyilatkozatokat a feladást követő 5. munkanapon a Felek kézbesítettnek tekintik. A másik fél a kézbesítési vélelmet kizárólag a postaszolgáltató jogellenes eljárásának bizonyításával döntheti meg. A lakóhely vagy értesítési cím megváltozására hivatkozással nincs lehetőség a kézbesítési vélelem megdöntésére, annak írásbeli bejelentésének elmulasztása esetén. Elektronikus szerződéskötés esetén a szerződéssel kapcsolatos bármilyen jellegű módosítás elektronikus formában történik.

 

12.3. Szolgáltató e-mail címe: info@lifemax.hu, telefonszáma: 0680/818-218; melyek változásáról a www.lifemax.hu weboldal útján ad tájékoztatást.

 

12.4. Megrendelő az ÁSZF-el és a szerződéses jogviszonnyal kapcsolatban felmerült panaszokat a Szolgáltató székhelyére küldött levelében vagy az info@lifemax.hu címen e-mail-ben közölheti. A Szolgáltató ügyfélszolgálatán a hét minden munkanapján 9-15 óráig van lehetőség telefonos panaszkezelésre a 0680/818-218-es telefonszámon lehetőség szerint az eset körülményeinek részletes leírásával a gördülékeny problémamegoldás érdekében. Szolgáltató a panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi – vesz fel. A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja az érintett Ügyfelet.

 

12.5. Ha a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Ügyfél, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez (a továbbiakban: „Testület”) fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását. Az Ügyfél a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulhat, továbbá panaszt tehet a fogyasztóvédelmi hatóságnál.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes Testület:

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

Székhely: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Ügyfélfogadás ideje: kedd, szerda és csütörtök: 9:00-12:00 és 13:00-15:00 óráig; Hétfőn és pénteken: az ügyfélfogadás szünetel

Ügyfélfogadás helye: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Tel: +36-52-500-710, 52-500-745

Fax: 52-500-720

E-mail: bekelteto@hbkik.hu

 

12.6. A Szerződés alapján létrejött jogviszony kapcsán kialakult jogvita esetén a Szolgáltató jogosult ügyvédet megbízni képviseletére, amennyiben a Szolgáltató pernyertessége kerül megállapításra, úgy Megrendelő köteles Szolgáltató részére a bíróság által meghatározott kártérítési összeget megfizetni az ügyvédi- és egyéb a perrel felmerült költségekkel együtt. E jog az Ügyfelet is megilleti.

 

12.7. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

12.8. A Megrendelő a Szerződés megkötésével az ÁSZF-t elfogadja, és annak rendelkezéseit tudomásul veszi, magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

 

13. Támogatott Jogviszony

 

13.1. Abban az esetben, ha a Szolgáltató úgy köt egyedi szerződést valamely nem természetes személy Megrendelővel, hogy ezen egyedi szerződés alapján több Kedvezményezett részére nyújt szolgáltatást, amit e Kedvezményezettek részére a Megrendelő rendel meg és ami alapján a Megrendelőt terheli fizetési kötelezettség (továbbiakban: „Támogatott Jogviszony”), és e Szerződés kifejezetten hivatkozik jelen ÁSZF Támogatott Jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseire, úgy az ÁSZF a jelen 13. pontban foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel alkalmazandó.

 

13.2. A Megrendelőt Támogatott Jogviszony esetén nem illetik meg azon jelen ÁSZF-ben rögzített jogok, amelyek jellegüknél fogva kizárólag természetes személyeket illethetnek meg.

 

13.3. A Megrendelő Támogatott Jogviszony esetén kizárólag a Kedvezményezettekkel történő kapcsolatfelvételhez szükséges adatokat adja át a Szolgáltató részére. Az adatok jogszerűségéért a Megrendelő szavatol.

 

13.4. A Támogatott Jogviszony tekintetében kötött Szerződés határozott időre kerül megkötésre, arra azonban nem alkalmazandóak a jelen ÁSZF 11. pontjában rögzített rendelkezések.

 

13.5. Amennyiben jelen ÁSZF és a Támogatott Jogviszonyról szóló, a felek által megkötött egyedi szerződés valamely tárgykörben eltérően rendelkezik, vagy amennyiben az egyedi szerződés kifejezett eltérést tartalmaz az egyedi szerződés rendelkezései alkalmazandóak.

 

13.6. A Támogatott Jogviszony esetében a Szolgáltató felveszi a kapcsolatot a Kedvezményezettel, tájékoztatja a szolgáltatás jellemzőiről, felveszi a Szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat és felajánlja a szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadható egyéb adatok megadásának lehetőségét.